ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

міжнародний он-лайн круглий стіл

16 квіт­ня 2014 ро­ку від­був­ся між­на­род­ний он-лайн круг­лий стіл Дос­від ви­ко­рис­тан­ня тех­но­ло­гій дис­тан­цій­но­го нав­чан­ня в сис­те­мі під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції, ор­га­ні­зо­ва­ний Інс­ти­ту­том піс­ля­дип­лом­ної ос­ві­ти ін­же­нер­но-пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків (міс­то До­нецьк, Ук­ра­ї­на) Уні­вер­си­те­ту ме­недж­мен­ту ос­ві­ти На­ці­о­наль­ної ака­де­мії пе­да­го­гіч­них на­ук Ук­ра­ї­ни спіль­но з Дон­сь­ким дер­жав­ним тех­ніч­ним уні­вер­си­те­том (міс­то Рос­тов-на-До­ну, Ро­сія).

Робочий момент 'круглого столу': аудиторія Інституту
          післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників

Робочий момент круглого столу: аудиторія Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників

Від Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників у заході взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри методики професійного навчання та новітніх технологій виробництва, кафедри педагогіки та психології професійної освіти, кафедри інженерної та комп'ютаційної педагогіки. Донський державний технічний університет представили науковці Управління дистанційного навчання та підвищення кваліфікації.

Інститут
          післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників

Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників

У хо­ді за­хо­ду об­го­во­рю­ва­ли­ся та­кі проб­ле­ми: перс­пек­ти­ви дис­тан­цій­но­го нав­чан­ня в сис­те­мі піс­ля­дип­лом­ної ос­ві­ти; ор­га­ні­за­цій­ні ас­пек­ти під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції пе­да­го­гів за оч­но-дис­тан­цій­ною фор­мою нав­чан­ня; особ­ли­вос­ті зас­то­су­ван­ня елект­рон­но­го нав­чаль­но-ме­то­дич­но­го суп­ро­во­ду в про­це­сі дис­тан­цій­но­го нав­чан­ня; еле­мен­ти ін­фор­ма­цій­но-ко­му­ні­ка­цій­ної підт­рим­ки під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції; фор­му­ван­ня ме­ре­же­вої фор­ми під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції фа­хів­ців тех­ніч­но­го про­фі­лю на ос­но­ві кор­по­ра­тив­но-ака­де­міч­но­го парт­нерст­ва ВНЗ-підп­ри­ємст­во.

Робочий момент 'круглого столу': представники Інституту
          післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників

Робочий момент круглого столу: представники Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників

Програма круглого столу була такою:

• Заславська Світлана Олександрівна (кандидат технічних наук, доцент, заступник директора з навчальної роботи, доцент кафедри методики професійного навчання та новітніх технологій виробництва Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників). Перспективи дистанційного навчання в системі післядипломної освіти.

• Захарова Ольга Олексіївна (кандидат педагогічних наук, доцент, начальник Управління дистанційного навчання та підвищення кваліфікації Донського державного технічного університету). Формування мережевої форми підвищення кваліфікації фахівців технічного профілю на основі корпоративно-академічного партнерства ВНЗ-підприємство.

• Гіль Олена Іванівна (завідувач відділу інформаційно-технічного забезпечення навчального процесу Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників). Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів за очно-дистанційною формою навчання.

•  Коваль Лариса Євгенівна (старший викладач кафедри педагогіки і психології професійної освіти Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників). Застосування електронного навчально-методичного комплексу на дистанційному етапі підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

• Щеглова Надія Булатівна (начальник відділу підвищення кваліфікації і корпоративного навчання Управління дистанційного навчання та підвищення кваліфікації Донського державного технічного університету). Автоматизована система підтримки навчання Скіф.

• Красний Сергій Іванович (старший викладач кафедри інженерної та комп'ютаційної педагогіки Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників). Зміст навчального курсу Інформаційно-комунікаційні технології в освіті при підвищенні кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

• Сілаєва Ірина Євгенівна (кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри методики професійного навчання та новітніх технологій виробництва Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників). Використання інформаційно-комунікаційних технологій при підвищенні кваліфікації педагогів професійної школи.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

международный он-лайн круглый стол

16 ап­ре­ля 2014 го­да сос­то­ял­ся меж­ду­на­род­ный он-лайн круг­лый стол Опыт при­ме­не­ния тех­но­ло­гий дис­тан­ци­он­но­го обу­че­ния в сис­те­ме по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции, ор­га­ни­зо­ван­ный Инс­ти­ту­том пос­ле­дип­лом­но­го об­ра­зо­ва­ния ин­же­нер­но-пе­да­го­ги­чес­ких ра­бот­ни­ков (го­род До­нецк, Ук­ра­и­на) Уни­вер­си­те­та ме­недж­мен­та об­ра­зо­ва­ния На­ци­о­наль­ной ака­де­мии пе­да­го­ги­чес­ких на­ук Ук­ра­и­ны сов­мест­но с Донс­ким го­су­дарст­вен­ным тех­ни­чес­ким уни­вер­си­те­том (го­род Рос­тов-на-До­ну, Рос­сия).

Рабочий момент 'круглого стола': на экране - представители
          Донского государственного технического университета

Рабочий момент круглого стола: на экране – представители Донского государственного технического университета

От Института последипломного образования инженерно-педагогических работников в мероприятии приняли участие научно-педагогические работники кафедры методики профессионального обучения и современных технологий производства, кафедры педагогики и психологии профессионального образования, кафедры инженерной и компьютационной педагогики. Донской государственный технический университет представили ученые Управления дистанционного обучения и повышения квалификации.

Рабочий момент 'круглого стола'

Рабочий момент круглого стола

В ходе мероприятия обсуждались следующие проблемы: перспективы дистанционного обучения в системе последипломного образования; организационные аспекты повышения квалификации педагогов по очно-дистанционной форме обучения; особенности применения электронного учебно-методического сопровождения в процессе дистанционного обучения; элементы информационно-коммуникационной поддержки повышения квалификации; формирование сетевой формы повышения квалификации специалистов технического профиля на основании корпоративно-академического партнерства вуз-предприятие.

Донской государственный технический университет

Донской государственный технический университет

Программа круглого стола была следующей:

• Заславская Светлана Александровна (кандидат технических наук, доцент, заместитель директора по учебной работе, доцент кафедры методики профессионального обучения и современных технологий производства Института последипломного образования инженерно-педагогических работников). Перспективы дистанционного обучения в системе последипломного образования.

• Захарова Ольга Алексеевна (кандидат педагогических наук, доцент, начальник Управления дистанционного обучения и повышения квалификации Донского государственного технического университета). Формирование сетевой формы повышения квалификации специалистов технического профиля на основании корпоративно-академического партнерства вуз-предприятие.

• Гиль Елена Ивановна (заведующая отделом информационно-технического обеспечения учебного процесса Института последипломного образования инженерно-педагогических работников). Организация повышения квалификации педагогических работников профессионально-технических учебных заведений по очно-дистанционной форме обучения.

•  Коваль Лариса Евгеньевна (старший преподаватель кафедры педагогики и психологии профессионального образования Института последипломного образования инженерно-педагогических работников). Применение электронного учебно-методического комплекса на дистанционном этапе повышения квалификации педагогических работников профессионально-технических учебных заведений.

• Щеглова Надежда Булатовна (начальник отдела повышения квалификации и корпоративного обучения Управления дистанционного обучения и повышения квалификации Донского государственного технического университета). Автоматизированная система поддержки обучения Скиф.

• Красный Сергей Иванович (старший преподаватель кафедры инженерной и компьютационной педагогики Института последипломного образования инженерно-педагогических работников). Содержание учебного курса Информационно-коммуникационные технологии в образовании при повышении квалификации педагогических работников профессионально-технических учебных заведений.

• Силаева Ирина Евгеньевна (кандидат технических наук, доцент, заведующая кафедрой методики профессионального обучения и современных технологий производства Института последипломного образования инженерно-педагогических работников). Использование информационно-коммуникационных технологий при повышении квалификации педагогов профессиональной школы.

МАТЕРІАЛИ / МАТЕРИАЛЫ

Захарова Ольга Алексеевна (кандидат педагогических наук, доцент, начальник Управления дистанционного обучения и повышения квалификации Донского государственного технического университета)

ФОРМИРОВАНИЕ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА ОСНОВАНИИ КОРПОРАТИВНО-АКАДЕМИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ

Захарова Ольга Алексеевна Система повышения квалификации преподавателей в современных уловиях испытывает на себе влияние следующих факторов: изменение в Законе Об образовании в Российской Федерации, сокращающее минимальный срок между повышением квалификации преподавателей до 3-х лет; изменение централизованного финансирования в части программ мобильного обучения и обучения преподавателям в рамках Приказа Министерства Образования по Контрольным цифрам; введение стандартов нового поколения на разработку и реализацию программ профессионального обучения.

Подробнее (PDF-документ)...

Гіль Олена Іванівна (завідувач відділу інформаційно-технічного забезпечення навчального процесу Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників)

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

Гіль Олена Іванівна Біль­ше 60% слу­ха­чів кур­сів під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків про­фе­сій­но-тех­ніч­них нав­чаль­них зак­ла­дів, які нав­ча­ють­ся у Інс­ти­ту­ті піс­ля­дип­лом­ної ос­ві­ти ін­же­нер­но-пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків (м. До­нецьк) Уні­вер­си­те­ту ме­недж­мен­ту ос­ві­ти На­ці­о­наль­ної ака­де­мії пе­да­го­гіч­них на­ук Ук­ра­ї­ни, оби­ра­ють оч­но-дис­тан­цій­ну фор­му під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції. Цей вис­туп прис­вя­че­но вис­віт­лен­ню де­я­ких особ­ли­вос­тей ре­а­лі­за­ції наз­ва­ної фор­ми нав­чан­ня.

Докладніше (PDF-документ)...

Коваль Лариса Євгенівна (старший викладач кафедри педагогіки і психології професійної освіти Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників)

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ НА ДИСТАНЦІЙНОМУ ЕТАПІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Коваль Лариса Євгенівна Основні вимоги до електронних навчально-методичних комплексів є такими: структурованість; зручність для користувача; наочне представлення навчального матеріалу. Основні дидактичні принципи створення електронних навчально-методичних комплексів: принцип квантування; принцип повноти; принцип наочності; принцип розгалуження; принцип регулювання; принцип адаптивності; принцип комп'ютерної підтримки; принцип доповнюваності.

Докладніше (PDF-документ)...

Красний Сергій Іванович (старший викладач кафедри інженерної та комп'ютаційної педагогіки Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників)

ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ПРИ ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Красний Сергій Іванович Одним з елементів змісту вищеназваного навчального курсу є опанування педагогами професійної школи програмного комплексу MyTestX. MyTestX – це система програм для створення та реалізації комп'ютерного тестування, збирання та аналізу результатів, оцінювання рівня навчальних досягнень за певною шкалою.

Докладніше (PDF-документ)...

Сілаєва Ірина Євгенівна (кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри методики професійного навчання та новітніх технологій виробництва Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників)

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ

Сілаєва Ірина Євгенівна Важливим напрямом інформаційно-комунікаційної підтримки підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів є створення мережевих джерел – додаткових засобів навчання для слухачів. Прикладом є Веб-сайт Дидактичні матеріали. Ме­тою цьо­го Веб-сай­ту є ство­рен­ня збір­ки ди­дак­тич­них ма­те­рі­а­лів (до­дат­ко­вих за­со­бів нав­чан­ня) для пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків про­фе­сій­но-тех­ніч­них нав­ча­ль­них зак­ла­дів, які є слу­ха­ча­ми кур­сів під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції Ін­с­ти­ту­ту піс­ля­дип­лом­ної ос­ві­ти ін­же­нер­но-пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків (міс­то До­нецьк) Уні­вер­си­те­ту ме­недж­мен­ту ос­ві­ти На­ці­о­наль­ної ака­де­мії пе­да­го­гіч­них на­ук Ук­ра­ї­ни. Зміст цьо­го Веб-сай­ту ство­ре­но на ос­но­ві ма­те­рі­а­лів, люб'яз­но на­да­них вик­ла­да­ча­ми трьох ка­федр ви­ще­наз­ва­но­го ви­що­го нав­чаль­но­го зак­ла­ду: ка­фед­ри пе­да­го­гі­ки і пси­хо­ло­гії про­фе­сій­ної ос­ві­ти (ПППО); ка­фед­ри ін­же­нер­ної та ком­п'ю­та­цій­ної пе­да­го­гі­ки (ІКП); ка­фед­ри ме­то­ди­ки про­фе­сій­но­го нав­чан­ня і но­віт­ніх тех­но­ло­гій ви­роб­ниц­т­ва (МПН і НТВ).

Докладніше (стартова сторінка Веб-сайту)...

Важливим елементом інформаційно-комунікаційної підтримки підвищення кваліфікації як у курсовий, так і у міжкурсовий період, є від­к­ри­та на­у­ко­во-прак­тич­на Веб-кон­фе­рен­ція Су­час­ний урок у про­фе­сій­ній шко­лі: здо­бут­ки та пер­с­пек­ти­ви. Її ме­тою є ство­рен­ня вір­ту­аль­но­го ко­му­ні­ка­цій­но­го се­ре­до­ви­ща, у яко­му пе­да­го­ги про­фе­сій­ної шко­ли мог­ли б ефек­тив­но об­мі­ню­ва­ти­ся ра­ці­о­наль­ним пе­да­го­гіч­ним дос­ві­дом. Нап­ря­ми ро­бо­ти кон­фе­рен­ції: Кон­цеп­ції, роз­ду­ми, точ­ки зо­ру, За­галь­но­про­фе­сій­на під­го­тов­ка, Про­фе­сій­но-те­о­ре­тич­на під­го­тов­ка, Про­фе­сій­но-прак­тич­на під­го­тов­ка, Нав­ча­ю­чи – ви­хо­ву­є­мо.

Докладніше (стартова сторінка Веб-сайту)...

Суттєве значення у неперервній післядипломній освіті педагогів професійної школи має можливість їх оперативного компетентного консультування. Прикладом активності у названому напрямку є Від­к­ри­тий кон­су­ль­та­цій­ний фо­рум для пе­да­го­гів про­фе­сій­ної шко­ли, який ор­га­ні­зо­ва­но з ме­тою ство­рен­ня вір­ту­а­ль­но­го ко­му­ні­ка­цій­но­го се­ре­до­ви­ща, у яко­му пе­­да­­го­­ги про­фе­сій­ної шко­ли мог­ли б от­ри­ма­ти ком­пе­тен­т­ні від­по­ві­ді на ак­ту­а­ль­ні за­пи­тан­ня що­до ме­то­ди­ки про­фе­сій­ної під­го­тов­ки май­бут­ніх ква­лі­фі­ко­ва­них ро­біт­ни­ків та на ін­ші зна­чу­щі за­пи­тан­ня, які сто­су­ю­ть­ся їх про­фе­сій­но-пе­да­го­гіч­ної ді­я­ль­нос­ті.

Докладніше (стартова сторінка Веб-сайту)...

© ІПО ІПП УМО, кафедра МПН і НТВ 2014