Головна сторінка

Головна сторінка

Портфоліо

Конспекти уроків

Методична скарбничка

Позакласні заходи

Освітній проект

Аудіоматеріали до уроків

Відеоматеріали

Мої досягнення

Фотогалерея

Каталог сайтів

Цікавинки звідусіль

Корисні поради

Контакти

Лі­чиль­ник кіль­кос­ті від­ві­ду­вань, який Ви ба­чи­те лі­во­руч, вста­нов­ле­но 26 жовт­ня 2015 ро­ку о 8 го­ди­ні 25 хви­лин. Пер­со­наль­ний Веб-сайт вчи­те­ля анг­лійсь­кої мо­ви Ку­лік Алі­ни Ва­ле­рі­їв­ни є віль­ним, від­к­ри­тим і без­кош­тов­ним на­у­ко­во-ме­то­дич­ним ре­сур­сом, який за­по­чат­ко­ва­но 25 жовт­ня 2015 ро­ку.

Най­прек­рас­ні­ше ви­до­ви­ще у сві­ті – виг­ляд ди­ти­ни, яка впев­не­но йде жит­тє­вим шля­хом піс­ля то­го, як ви вка­за­ли їй до­ро­гу.

Конфуцій

Шко­ла бу­ла, є і буде в жит­ті кож­но­го. Для уч­нів – це на­бут­тя знань, а для вчи­те­лів – кни­га жит­тя, чи­та­ю­чи яку сто­рін­ка за сто­рін­кою, на­бу­ва­єть­ся без­цін­ний дос­від.

Жит­тє­вий шлях вка­зу­ють не тіль­ки бать­ки. Вчи­те­лі теж ві­діг­ра­ють тут не ос­тан­ню роль. Я пи­ша­ю­ся сво­єю про­фе­сі­єю, яка на­дає мо­їм уч­ням біль­ше шан­сів для впев­не­ної са­мо­ре­а­лі­за­ції, осо­бис­то­го щас­тя. Ад­же без знан­ня іно­зем­них мов не­мож­ли­во зро­би­ти ус­піш­ну кар'є­ру ні екс­кур­со­во­да, ні жур­на­ліс­та, ні пе­рек­ла­да­ча, ні офі­ці­ан­та, ні дип­ло­ма­та, ні стю­ар­де­си, ні по­лі­ти­ка то­що.

Се­ред іно­зем­них мов, без­у­мов­но, най­перс­пек­тив­ні­шою є анг­лійсь­ка. Са­ме во­на є між­на­род­ною, ад­же нею го­во­рять біль­ше 800 міль­онів жи­те­лів Зем­лі. Впев­не­на, що ко­жен, хто праг­не вдос­ко­на­лен­ня, по­ви­нен від­кри­ти для се­бе ча­рів­ний світ анг­лійсь­кої мо­ви.

Маю на­дію, що ма­те­рі­а­ли мо­го Веб-сай­ту ста­нуть у при­го­ді всім, хто за­ві­тає до ньо­го.

Вчитель англійської мови І категорії Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №41
Кулік Аліна Валеріївна

Опубліковано 25 жовтня 2015 року 

But could you? (by Vladymir Mayakovsky)

I blurred at once
   the chart of trite routine
By splashing paint
   with one swift motion.
I showed upon
   a plate of brawny glutin
The slanting cheekbones
   of the ocean.

Upon the scales
   of tinny fishes
New lips summoned,
   though yet mute.
But could you play
   right to the finish
A nocturne on
   a drainpipe flute?

Опубліковано 29.10.2015 
Літопис сайту

20 квітня 2016 року. На сто­рін­ку Мої до­сяг­нен­ня до­да­но скан-ко­пію сер­ти­фі­ка­та про участь у се­мі­на­рі-тре­нін­гу Ак­тив­ні ме­то­ди нав­чан­ня: ін­тен­сив­не за­лу­чен­ня уч­нів на уро­ці анг­лійсь­кої мо­ви.

8 лютого 2016 року. Онов­ле­но ди­зайн сто­рін­ки Конс­пек­ти уро­ків.

7 лютого 2016 року. Онов­ле­но ди­зайн сто­рін­ки Порт­фо­ліо.

6 лютого 2016 року. Онов­ле­но ди­зайн го­лов­ної сто­рін­ки.

5 лютого 2016 року. На сто­рін­ках Ці­ка­вин­ки зві­ду­сіль, Ко­рис­ні по­ра­ди, Кон­так­ти до зап­ро­по­но­ва­них на них опи­ту­вань до­да­но ко­му­ні­ка­цій­ні кад­ри, у яких учас­ни­ки мо­жуть об­го­во­ри­ти свої пог­ля­ди і пе­ре­ко­нан­ня з при­во­ду тем опи­ту­вань.

4 лютого 2016 року. На сто­рін­ках Ос­віт­ній про­ект, Ау­діо­ма­те­рі­али до уро­ків, Ві­део­ма­те­рі­а­ли, Мої до­сяг­нен­ня, Фо­то­га­ле­рея, Ка­та­лог сай­тів до зап­ро­по­но­ва­них на них опи­ту­вань до­да­но ко­му­ні­ка­цій­ні кад­ри, у яких учас­ни­ки мо­жуть об­го­во­ри­ти свої пог­ля­ди і пе­ре­ко­нан­ня з при­во­ду те­м опи­ту­вань.

3 лютого 2016 року. На сто­рін­ці По­зак­лас­ні за­хо­ди до зап­ро­по­но­ва­но­го на ній опи­ту­ван­ня до­да­но ко­му­ні­ка­цій­ний кад­р, у якому учас­ни­ки мо­жуть об­го­во­ри­ти свої пог­ля­ди і пе­ре­ко­нан­ня з при­во­ду те­ми опи­ту­ван­ня.

2 лютого 2016 року. На го­лов­ній сто­рін­ці і сто­рін­ках Порт­фо­ліо, Конс­пек­ти уро­ків та Ме­то­дич­на скарб­нич­ка до зап­ро­по­но­ва­них на них опи­ту­вань до­да­но ко­му­ні­ка­цій­ні кад­ри, у яких учас­ни­ки мо­жуть об­го­во­ри­ти свої пог­ля­ди і пе­ре­ко­нан­ня з при­во­ду те­м опи­ту­вань.

29 січня 2016 року. На всіх сто­рін­ках Веб-сай­ту ор­га­ні­зо­ва­но опи­ту­ван­ня з різ­них ас­пек­тів про­фе­сій­ної ді­яль­нос­ті пе­да­го­га вза­га­лі і ос­віт­ньої йо­го Веб-ді­яль­нос­ті зок­ре­ма.

28 січня 2016 року. На сто­рін­ках Ко­рис­ні по­ра­ди і Ка­та­лог сай­тів опуб­лі­ко­ва­но ма­те­рі­ал Ко­ро­тень­кий спи­сок при­ві­тань, який при ба­жан­ні мож­на роз­ши­ри­ти і вдос­ко­на­ли­ти.

27 січня 2016 року. На сто­рін­ці Ка­та­лог сай­тів опуб­лі­ко­ва­но по­си­лан­ня до ре­сур­су Спіль­но­та.

26 січня 2016 року. На сто­рін­ці Ка­та­лог сай­тів опуб­лі­ко­ва­но по­си­лан­ня до ре­сур­су Стат­ті.

25 січня 2016 року. На сто­рін­ці Ка­та­лог сай­тів опуб­лі­ко­ва­но по­си­лан­ня до ре­сур­су Eng­lish Lan­guage: уро­ки, тес­ти, зав­дан­ня.

24 січня 2016 року. На сто­рін­ці Ка­та­лог сай­тів опуб­лі­ко­ва­но по­си­лан­ня до ре­сур­су Нав­чаль­ні кур­си.

23 січня 2016 року. На сто­рін­ці Ка­та­лог сай­тів опуб­лі­ко­ва­но по­си­лан­ня до ре­сур­су Уро­ки шкіль­ної прог­ра­ми: ві­део, конс­пек­ти, тес­ти, тре­на­же­ри.

22 січня 2016 року. На сто­рін­ці Ка­та­лог сай­тів опуб­лі­ко­ва­но по­си­лан­ня до ре­сур­су Про­фе­сій­ний роз­ви­ток вчи­те­лів.

21 січня 2016 року. На сто­рін­ці Ка­та­лог сай­тів опуб­лі­ко­ва­но по­си­лан­ня до ре­сур­су Lin­gua­Leo.

20 січня 2016 року. На сто­рін­ці Ка­та­лог сай­тів опуб­лі­ко­ва­но по­си­лан­ня до ре­сур­су Без­кош­тов­ні текс­то­ві, ау­діо- та ві­део­ма­те­рі­а­ли для вчи­те­лів анг­лійсь­кої мо­ви від Bri­tish Coun­cil та ВВС.

19 січня 2016 року. На сто­рін­ці Ка­та­лог сай­тів опуб­лі­ко­ва­но по­си­лан­ня до ре­сур­су Puz­zle Eng­lish.

18 січня 2016 року. На сто­рін­ці Фо­то­га­ле­рея опуб­лі­ко­ва­но фо­то-спо­гад ABC Par­ty.

16 січня 2016 року. На сто­рін­ці Фо­то­га­ле­рея опуб­лі­ко­ва­но фо­то-спо­гад New Year Par­ty.

13 січня 2016 року. На сто­рін­ці Фо­то­га­ле­рея опуб­лі­ко­ва­но фо­то-спо­гад Ке­лі Са­тен в гос­тях у шко­ля­рів.

11 січня 2016 року. На сто­рін­ці Фо­то­га­ле­рея опуб­лі­ко­ва­но спо­гад про анг­ло­мов­ний ви­хов­ний за­хід від Ке­лі Са­тен.

9 січня 2016 року. На сто­рін­ці Фо­то­га­ле­рея опуб­лі­ко­ва­но фо­то-спо­гад зі свя­та Хел­лоу­ї­на, яке від­бу­ло­ся у ЗОШ № 41.

7 січня 2016 року. На сто­рін­ці Фо­то­га­ле­рея опуб­лі­ко­ва­но спо­га­ди ав­то­ра і підт­ри­му­ва­ча цьо­го Веб-ре­сур­су про спів­д­руж­ність уч­нів-во­лон­те­рів ЗОШ №41 з во­лон­те­ра­ми кра­їн Між­на­род­ної ор­га­ні­за­ції SCI.

5 січня 2016 року. На сто­рін­ці Мої до­сяг­нен­ня опуб­лі­ко­ва­но пе­рек­лад анг­лійсь­кою мо­вою прог­рам­но­го вір­ша Я пам'ят­ник со­бі возд­виг не­ру­кот­вор­ний... най­ви­дат­ні­шо­го по­е­та Ру­сі – Олек­санд­ра Сер­гійо­ви­ча Пуш­кі­на.

3 січня 2016 року. На сто­рін­ці Ко­рис­ні по­ра­ди опуб­лі­ко­ва­но по­ра­ди уч­ням що­до скла­дан­ня ДПА Що ро­би­ти, як­що...

2 січня 2016 року. На сто­рін­ці Мої до­сяг­нен­ня опуб­лі­ко­ва­но дип­ло­ми, сер­ти­фі­ка­ти та ін­ші сві­доцт­ва про­фе­сій­них до­сяг­нень і не­пе­рерв­но­го твор­чо­го зрос­тан­ня ав­то­ра та підт­ри­му­ва­ча цьо­го Веб-сай­ту.

1 січня 2016 року. На сто­рін­ці Ко­рис­ні по­ра­ди опуб­лі­ко­ва­но по­ра­ди уч­ням Піс­ля скла­дан­ня ДПА.

31 грудня 2015 року. На сто­рін­ці Ко­рис­ні по­ра­ди опуб­лі­ко­ва­но по­ра­ди уч­ням Під час ДПА (пись­мо­вої дер­жав­ної під­сум­ко­вої атес­та­ції).

30 грудня 2015 року. На сто­рінках Ві­део­ма­те­рі­а­ли, Фо­то­га­ле­рея, Ко­рис­ні по­ра­ди опуб­лі­ко­ва­но по­ра­ди уч­ням Під час ДПА (ус­ної дер­жав­ної під­сум­ко­вої атес­та­ції).

29 грудня 2015 року. На сто­рін­ці Ві­део­ма­те­рі­а­ли опуб­лі­ко­ва­но до­бір­ку Ди­тя­чі піс­ні анг­лійсь­кою мо­вою.

27 грудня 2015 року. На сто­рін­ці Ві­део­ма­те­рі­а­ли опуб­лі­ко­ва­но де­кіль­ка се­рій роз­ви­валь­но­го мульт­філь­му Ma­gic Eng­lish Dis­ney.

26 грудня 2015 року. На сто­рін­ці Ко­рис­ні по­ра­ди опуб­лі­ко­ва­но по­ра­ди уч­ням Як ефек­тив­но вив­ча­ти іно­зем­ну мо­ву?

25 грудня 2015 року. На сто­рін­ці Ко­рис­ні по­ра­ди опуб­лі­ко­ва­но по­ра­ди бать­кам уч­нів що­до скла­дан­ня дер­жав­ної під­сум­ко­вої атес­та­ції (піс­ля скла­дан­ня ДПА).

24 грудня 2015 року. На сто­рін­ках Ау­діо­ма­те­рі­а­ли до уро­ків, Ко­рис­ні по­ра­ди опуб­лі­ко­ва­но по­ра­ди бать­кам Ко­ли Ва­ша ди­ти­на скла­дає ДПА.

23 грудня 2015 року. На сто­рін­ці Ко­рис­ні по­ра­ди опуб­лі­ко­ва­но по­ра­ди уч­ням Го­ту­ю­чись до ДПА.

22 грудня 2015 року. На сто­рін­ці Ау­діо­ма­те­рі­а­ли до уро­ків опуб­лі­ко­ва­но ау­ді­о­ма­те­рі­а­ли до Fly High.

19 грудня 2015 року. На сто­рін­ці Ос­віт­ній про­ект опуб­лі­ко­ва­но со­нет № 147 Віль­я­ма Шекс­пі­ра. Дів­ча­та! Час­ті­ше від­по­ві­дай­те вза­єм­ніс­тю за­ко­ха­ним по­е­там, бо інак­ше та­ке мо­же тра­пи­тись – са­мі­сінь­ке ли­хо!..

17 грудня 2015 року. На сто­рін­ці Ко­рис­ні по­ра­ди опуб­лі­ко­ва­но ма­те­рі­ал По­ра­ди бать­кам уч­нів мо­лод­ших кла­сів що­до вив­чен­ня анг­лійсь­кої мо­ви.

16 грудня 2015 року. На сто­рін­ці Ос­віт­ній про­ект опуб­лі­ко­ва­но ма­те­рі­али ос­віт­ньо­го про­ек­ту Анг­ло­мов­ні те­ат­ра­лі­зо­ва­ні вис­та­ви у по­чат­ко­вій шко­лі як за­сіб роз­вит­ку мов­ної ком­пе­тент­нос­ті уч­нів.

14 грудня 2015 року. На сто­рін­ках Ко­рис­ні по­ра­ди і По­зак­лас­ні за­хо­ди опуб­лі­ко­ва­но ма­те­рі­ал Як нав­чи­ти ди­ти­ну го­во­ри­ти анг­лійсь­кою?

12 грудня 2015 року. На сто­рін­ці По­зак­лас­ні за­хо­ди опуб­лі­ко­ва­но ме­то­дич­ну роз­роб­ку по­зак­лас­но­го за­хо­ду St. Va­len­ti­ne's Day (3-10 кла­си).

10 грудня 2015 року. На сто­рін­ці По­зак­лас­ні за­хо­ди опуб­лі­ко­ва­но ме­то­дич­ну роз­роб­ку по­зак­лас­но­го за­хо­ду Wow! New Year's Ball (по­чат­ко­ві кла­си).

7 грудня 2015 року. На сто­рін­ці Ме­то­дич­на скарб­нич­ка опуб­лі­ко­ва­но пе­рек­лад анг­лійсь­кою мо­вою чу­до­во­го вір­ша Олек­санд­ра Бло­ка Ніч, ву­ли­ця, ліх­тар, ап­те­ка.

6 грудня 2015 року. На сто­рін­ці Ме­то­дич­на скарб­нич­ка опуб­лі­ко­ва­но збір­ник зав­дань та ме­то­дич­них ма­те­рі­а­лів що­до кон­кур­су з анг­лійсь­кої мо­ви Грин­віч.

3 грудня 2015 року. На сто­рін­ці Ме­то­дич­на скарб­нич­ка опуб­лі­ко­ва­но збір­ник зав­дань та ди­дак­тич­них ма­те­рі­а­лів що­до під­го­тов­ки уч­нів до олім­пі­ад з анг­лійсь­кої мо­ви.

1 грудня 2015 року. На сто­рін­ці Ме­то­дич­на скарб­нич­ка опуб­лі­ко­ва­но ма­те­рі­ал Кар­пюк О. Д. Анг­лійсь­ка мо­ва (7-й рік нав­чан­ня): під­руч­ник для 7 кла­су за­галь­но­ос­віт­ніх нав­чаль­них зак­ла­дів.

29 листопада 2015 року. На сто­рін­ці Ме­то­дич­на скарб­нич­ка опуб­лі­ко­ва­но ма­те­рі­ал Кар­п'юк О. Д. Анг­лійсь­ка мо­ва. Під­руч­ник для 6-го кла­су за­галь­но­ос­віт­ніх нав­чаль­них зак­ла­дів.

26 листопада 2015 року. На сто­рін­ці Ме­то­дич­на скарб­нич­ка опуб­лі­ко­ва­но текст для по­зак­лас­но­го чи­тан­ня Gol­di­locks And Three Be­ars.

23 листопада 2015 року. На сто­рін­ці Ме­то­дич­на скарб­нич­ка опуб­лі­ко­ва­но ма­те­рі­ал Кри­те­рії оці­ню­ван­ня нав­чаль­них до­сяг­нень уч­нів з іно­зем­них мов у сис­те­мі за­галь­ної ос­ві­ти.

22 листопада 2015 року. На сто­рін­ці Ці­ка­вин­ки зві­ду­сіль опуб­лі­ко­ва­но анг­лійсь­кою мо­вою та­кий вод­но­час і ди­тя­чий, і гли­бо­ко фі­ло­софсь­кий вірш Ала­на Олек­санд­ра Міл­на Ві­тер над па­гор­бом.

21 листопада 2015 року. На сто­рін­ці Ме­то­дич­на скарб­нич­ка опуб­лі­ко­ва­но ма­те­рі­ал Іно­зем­на мо­ва. Прог­ра­ма для за­галь­но­ос­віт­ніх нав­чаль­них зак­ла­дів. 5-9 кла­си.

18 листопада 2015 року. На сто­рін­ках Конс­пек­ти уро­ків, Ко­рис­ні по­ра­ди опуб­лі­ко­ва­но па­м'ят­ки-по­ра­ди бать­кам уч­нів що­до скла­дан­ня дер­жав­ної під­сум­ко­вої атес­та­ції (до скла­дан­ня ДПА).

15 листопада 2015 року. На сто­рін­ці Конс­пек­ти уро­ків опуб­лі­ко­ва­но ма­те­рі­ал Pab­lo Pi­cas­so (mul­ti­me­dia pre­sen­ta­ti­ons and text-pro­ces­sed in­for­ma­ti­on by Shev­re­ku­ka So­fia from 11-A).

13 листопада 2015 року. На сто­рін­ці Ці­ка­вин­ки зві­ду­сіль опуб­лі­ко­ва­но ма­те­рі­ал Abo­ut Fa­shi­on.

12 листопада 2015 року. На сто­рін­ці Конс­пек­ти уро­ків опуб­лі­ко­ва­но ма­те­рі­ал Ca­na­da (mul­ti­me­dia pre­sen­ta­ti­on by Shev­re­ku­ka So­fia from 11-A).

9 листопада 2015 року. На сто­рін­ці Конс­пек­ти уро­ків опуб­лі­ко­ва­но ме­то­дич­ну роз­роб­ку уро­ку З днем на­род­жен­ня! (2 клас).

6 листопада 2015 року. На сто­рін­ці Конс­пек­ти уро­ків опуб­лі­ко­ва­но ме­то­дич­ні роз­роб­ки уро­ків для 11 кла­сів за під­руч­ни­ком Exam ex­cel­lence Ox­ford Uni­ver­si­ty Press.

3 листопада 2015 року. На сто­рін­ках Порт­фо­ліо, Кон­так­ти роз­мі­ще­но текст ма­буть най­ча­рів­ні­шої піс­ні Be­cause най­ві­до­мі­шо­го поп-ан­самб­лю Ве­ли­коб­ри­та­нії The Beat­les.

2 листопада 2015 року. На сто­рін­ці Ці­ка­вин­ки зві­ду­сіль опуб­лі­ко­ва­но ма­те­рі­ал Vi­kings.

1 листопада 2015 року. Опуб­лі­ко­ва­но ві­до­мос­ті про ав­то­ра і підт­ри­му­ва­ча цьо­го Веб-ре­сур­су на сто­рін­ці Порт­фо­ліо.

29 жовтня 2015 року. На го­лов­ній сто­рін­ці опуб­лі­ко­ва­но пе­рек­лад анг­лійсь­кою мо­вою вір­ша Во­ло­ди­ми­ра Ма­я­ковсь­ко­го А ви змог­ли б?.

28 жовтня 2015 року. На сто­рін­ці Кон­так­ти опуб­лі­ко­ва­но ад­ре­су елект­рон­ної пош­ти, кон­такт­ний те­ле­фон та по­си­лан­ня на пер­со­наль­ний Веб-сайт ав­то­ра і під­три­му­ва­ча цьо­го Веб-ре­сур­су.

27 жовтня 2015 року. На сто­рін­ці Ці­ка­вин­ки зві­ду­сіль опуб­лі­ко­ва­но ма­те­рі­ал Cul­tu­ral dif­fe­ren­ces bet­we­en USA and UA.

26 жовтня 2015 року. Вста­нов­ле­но лі­чиль­ник кіль­кос­ті від­ві­ду­вань сай­ту.

25 жовтня 2015 року. Сайт за­по­чат­ко­ва­но. Ство­ре­но йо­го ба­зо­ві струк­тур­ні під­роз­ді­ли, доб­ра­но стиль оформ­лен­ня, на го­лов­ній сто­рін­ці опуб­лі­ко­ва­но звер­нен­ня до від­ві­ду­ва­чів.

© Alina Kulik (content), Maxim Sagorny (Web-design) 2015-2016