відкритий методологічний Веб-семінар
ШЛЯ­ХИ РЕ­А­ЛІ­ЗА­ЦІЇ ДИ­ФЕ­РЕН­ЦІ­ЙО­ВА­НО­ГО ПІД­ХО­ДУ ДО РОЗ­ВИТ­КУ ПРО­ФЕ­СІЙ­НО-ПЕ­ДА­ГО­ГІЧ­НОЇ КОМ­ПЕ­ТЕНТ­НОС­ТІ ПРА­ЦІВ­НИ­КІВ ОС­ВІ­ТИ У СИС­ТЕ­МІ ПІД­ВИ­ЩЕН­НЯ КВА­ЛІ­ФІ­КА­ЦІЇ В КОН­ТЕКС­ТІ ВПРО­ВАД­ЖЕН­НЯ НА­ЦІ­О­НАЛЬ­НОЇ РАМ­КИ КВА­ЛІ­ФІ­КА­ЦІЙ
започатковано 27 листопада 2013 року
Лі­чиль­ник кіль­кос­ті від­ві­ду­вань, який Ви ба­чи­те лі­во­руч, вста­нов­ле­но 7 грудня 2013 року о 21 го­ди­ні 25 хви­лин. Методологічний Веб-семінар Шляхи реалізації диференційованого підходу до розвитку професійно-педагогічної компетентності працівників освіти у системі підвищення кваліфікації в контексті впровадження національної рамки кваліфікацій є відкритим для всіх, кого цікавлять його тема та змістові орієнтири.

Теоретико-методичні засади впровадження інформаційних технологій в ПТНЗ

Заступник директора державного професійно-технічного навчального закладу Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту з виробничої роботи А. В. Рибіцька (місто Козятин Вінницької області, Україна)

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри університетської та професійної освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ Університет менеджменту освіти НАПН України Ю. С. Красильник (місто Київ, Україна)

Фото Рибіцької А. В. та Красильника Ю. С.

Сьогодні інформаційні технології стали невід'ємною частиною сучасного світу, вони значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. У цих умовах вимагає змін й система професійно-технічної освіти. Тому актуальність означеної теми обумовлена тим, що нині якісне виробниче навчання не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають інформаційні технології. Отже, доцільно висунути гіпотезу про те, що застосування інформаційних технологій у процесі професійної підготовки в ПТНЗ є ефективним засобом досягнення її цілей.

Докладніше (PDF-документ)...

Європейська інтеграція: сучасні тенденції розвитку професійної освіти і навчання

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри університетської і професійної освіти та права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ Університет менеджменту освіти НАПН України Лариса Миколаївна Сергеєва (місто Київ, Україна)

Фото Сергеєвої Лариси Миколаївни

Виявлено сучасні тенденції розвитку професійної освіти в контексті європейської інтеграції, інституції, що забезпечують зв'язок професійної освіти і навчання з ринком праці та реальними потребами економіки.

Докладніше (документ MS Offise Word, DOC-документ)...

Поняттєво-категоріальний апарат розвитку інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ

Кандидат педагогічних наук, учений секретар Національного центру Мала академія наук України МОН України та НАН України, старший науковий співробітник лабораторії Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр ПТО Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Савченко Ірина Миколаївна (місто Київ, Україна)

Фото Савченко Ірини Миколаївни

Обґрунтовується необхідність розвитку понятійно-категоріального апарату в системі підвищення інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ. Розглядаються особливості й специфіка формування науково-педагогічного тезаурусу цього дослідного напряму в умовах формування відкритого інформаційного освітнього простору. Представлено трактування основних дефініцій з проблеми.

Докладніше (документ MS Offise Word, DOCX-документ)...

До питання формування результатів навчання як основних чинників набуття професійної компетентності фахівця

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри університетської та професійної освіти і права ДВНЗ Університет менеджменту освіти НАПН України Пащенко Ольга Василівна (місто Київ, Україна)

Фото Пащенко Ольги Василівни

У статті розкрито питання актуальності формування у педагогічних працівників сучасних підходів до визначення результатів навчання, які забезпечують набуття студентами професійних компетенцій, що підкреслюється особливостями застосування сучасних педагогічних технологій у контексті реалізації поставленого завдання, аргументовано актуальність розв’язання поставленої проблеми у педагогічній практиці. Розглянуті питання підготовки фахівців з урахуванням потреб роботодавців, Визначено шляхи формування практичних умінь у педагогічних працівників з результатів навчання і навчальних завдань як основного чинника набуття професійних компетенцій та наголошено на доцільності використання для цього сфер таксономії Блума.

Докладніше (RTF-документ)...

Проблема самоорганізації та самовдосконалення керівника професійно-технічного навчального закладу в процесі підвищення кваліфікації

Аспірант ДВНЗ УМО НАПН України, старший викладач кафедри університетської та професійної освіти і права ЦІППО ДВНЗ УМО НАПН України Купрієвич Вікторія Олександрівна (місто Київ, Україна)

Фото Купрієвич Вікторії Олександрівни

Вимога до постійного особистісного та професійного зростання є чи не найважливішою для керівника професійно-технічного навчального закладу, особливо у сучасних умовах модернізації системи освіти. Актуальною залишається проблема оновлення технології управління сучасними професійно-технічними навчальними закладами, створення системи спеціальної підготовки керівників таких закладів до управлінської діяльності. Цю функцію виконує система післядипломної педагогічної освіти, оскільки, перед призначенням на посаду переважна більшість керівників професійно-технічних навчальних закладів не здобуває необхідної підготовки, їхні професійні знання та вміння потребують неперервного розвитку.

Докладніше (HTML-документ)...

Шляхи реалізації диференційованого підходу до удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів гірничого профілю

Аспірант ДВНЗ Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, заступник директора з навчально-виробничої роботи Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею Стойчик Тетяна Іванівна (місто Кривий Ріг, Україна)

Фото Стойчик Тетяни Іванівни

Розглянуто шляхи реалізації диференційованого підходу до удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів (далі – ПТНЗ) гірничого профілю з урахуванням вимог сьогодення.

Докладніше (документ MS Office Word, DOCX-документ)...

Диференціація підходу до розвитку професійної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ під час курсового підвищення кваліфікації

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри методики професійного навчання і новітніх технологій виробництва, заступник директора з навчальної роботи Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України Заславська Світлана Олександрівна (місто Донецьк, Україна)

Фото Заславської Світлани Олександрівни

Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України більше 30 років реалізує підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійно-технічної освіти. За цей час були відпрацьовані основні стратегічні напрями підвищення рівня їх професійної компетентності. Одним із таких напрямів є збільшення частки самостійної роботи слухачів як під час очного етапу навчання, так і на дистанційному етапі підвищення кваліфікації.

Докладніше (документ MS Offise Word, DOC-документ)...

Диференційована модель розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної школи

Кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, доцент і завідувач кафедри методики професійного навчання і новітніх технологій виробництва Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України Сілаєва Ірина Євгенівна (місто Донецьк, Україна)

Фото Сілаєвої Ірини Євгенівни

Розглянуто напрями диференціації змістовного та процесуального компонентів навчального процесу в системі підвищення кваліфікації на підставі моделі науково-методичної компетентності педагогічних працівників професійних навчальних закладів. Реалізація такого підходу дозволяє системно та обґрунтовано обирати структуру науково-методичного супроводу навчального процесу.

Докладніше (документ MS Offise Word, DOC-документ)...

Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ у системі підвищення кваліфікації: інноваційна модель

Доктор технічних наук, професор, професор і завідувач кафедри університетської та професійної освіти і права Інституту відкритої освіти Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України Чміль Анатолій Іванович (місто Київ, Україна)

Старший викладач кафедри методики професійного навчання і новітніх технологій виробництва Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України Загорний Максим Петрович (місто Донецьк, Україна)

Фото Чміля Анатолія Івановича та Загорного Максима Петровича

З проблем розвитку інформаційної ком­петентності пе­да­го­гічних пра­ців­ни­ків у сучасній пе­дагогіці мається ши­рокий спектр дос­лід­жень і по­зитивних наукових ре­зультатів. Але протиріччя між необхідністю системного під­хо­ду до опе­ру­ван­ня інформаційною ком­пе­тент­ністю і недостатнім вра­ху­ван­ням цьо­го факту у традиційній системі під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції педагогічних пра­ців­ників ПТНЗ залишається невирішеним. Тому нами виконано дос­лід­жен­ня Роз­ви­ток інформаційної компетентності пе­да­го­гіч­них працівників про­фе­сійно-тех­ніч­них навчальних закладів у системі під­ви­щення кваліфікації. Ме­тою даної статті є опис його перебігу та основних ре­зуль­татів.

Докладніше (PDF-документ)...

Реалізація інноваційних освітніх технологій у професійному навчанні

Старший викладач кафедри методики професійного навчання і новітніх технологій виробництва Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України Шевчук Світлана Степанівна (місто Донецьк, Україна)

Фото Шевчук Світани Степанівни

Розкривається сутність інновацій в освіті та їх структурних складових; дається класифікація інноваційних освітніх технологій, які найчастіше запроваджуються вітчизняними педагогами професійної школи; висвітлюються питання стилів співпраці педагога й учнів у процесі реалізації інноваційних форм і методів у професійному навчанні.

Докладніше (PDF-документ)...

Конструювання та використання робочих зошитів у навчальному процесі

Старший викладач кафедри методики професійного навчання і новітніх технологій виробництва Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України Майорова Ірина Германівна (місто Донецьк, Україна)

Фото Майорової Ірини Германівни

Нові психолого-педагогічні та методологічні підходи до навчального процесу стали підставою для нових концепцій його методичного забезпечення. Сьогодні ми є свідками стихійного розвитку нового жанру навчальної літератури – робочих зошитів (зошитів із друкованою основою). Проблему розробки та використання робочих зошитів у навчальному процесі досліджували Н. Є. Ерганова, А. М. Лікарчук, Л. І. Нечволод, О. А. Нільсон, Н. Г. Преображенська, І. Е. Унт, але теоретичне обґрунтування структури робочих зошитів для вищої школи та дидактичні умови їх використання розроблені недостатньо.

Докладніше (документ MS Offise Word, DOC-документ)...

Когнітивна компетентність як складова професійної компетентності педагога

Старший викладач кафедри методики професійного навчання і новітніх технологій виробництва Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України Чеботарьова Аліна Іванівна (місто Донецьк, Україна)

Фото Чеботарьової Аліни Іванівни

Професійна діяльність пред'являє до педагога, як фахівця, високі вимоги. Широке коло професійних обов'язків вимагає від педагога компетентного та творчого виконання своєї роботи. Все це обумовлює уточнення наукових понять щодо професійної компетентності педагога. Деякі поняття, пов'язані з характеристикою діяльності педагога, потребують більш глибокого розгляду. Одне з них – когнітивна компетентність як складова професійної компетентності педагога.

Докладніше (документ MS Offise Word, DOC-документ)...

Методика применения интерактивных методов обучения

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри методики професійного навчання і новітніх технологій виробництва Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України Яценко Віктор Олександрович (місто Донецьк, Україна)

Кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри методики професійного навчання і новітніх технологій виробництва Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України Галушко Володимир Андрійович (місто Донецьк, Україна)

Фото Яценко Віктора Олександровича та Галушко Володимира Андрійовича

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучающихся, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Как показывает практика, при использовании интерактивных методов обучения обучающиеся усваивают материал на 90% эффективнее, быстрее и легче, чем при традиционных методах обучения. Необходимо увеличивать не количество знаний, а качество их усвоения и умение применять их на практике. Сегодня от студентов вузов требуется еще не только умение сразу же применять полученные знания и навыки на практике, а также создавать что-то новое на базе полученной информации. Этих целей практически невозможно достигнуть без использования методов обучения, которые делали бы обучающихся не пассивными слушателями, а активными участниками учебного процесса. Именно такая возможность появилась с использованием современных интерактивных технологий обучения.

Докладніше (документ MS Offise Word, DOC-документ)...

© Ка­фед­ра ме­то­ди­ки про­фе­сій­но­го навчання і но­віт­ніх тех­но­ло­гій ви­роб­ниц­т­ва Ін­с­ти­ту­ту піс­ля­дип­лом­ної ос­ві­ти ін­же­нер­но-пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків Уні­вер­си­те­ту ме­нед­ж­мен­ту ос­ві­ти На­ці­о­наль­ної ака­де­мії пе­да­го­гіч­них на­ук Ук­ра­ї­ни, 2013-2015