По­пе­ред­ній се­мі­нар (2011 рік)

З 6 жовт­ня по 30 груд­ня 2011 ро­ку про­хо­див від­к­ри­тий між­на­род­ний ме­то­до­ло­гіч­ний Веб-се­мі­нар Кон­цеп­ту­аль­ні за­са­ди ком­пе­тент­ніс­но­го під­хо­ду до на­в­чаль­но­го про­це­су в сис­те­мі під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції, ор­га­ні­зо­ва­ний ка­фед­рою уні­вер­си­тет­сь­кої та про­фе­сій­ної ос­ві­ти і пра­ва Ін­с­ти­ту­ту від­к­ри­тої ос­ві­ти і ка­фед­рою ме­то­ди­ки про­фе­сій­но­го на­в­чан­ня та но­віт­ніх тех­но­ло­гій ви­роб­ниц­т­ва Ін­с­ти­ту­ту піс­ля­дип­лом­ної ос­ві­ти ін­же­нер­но-пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків (м. До­нецьк). Обид­ва інс­ти­ту­ти на­ле­жать до струк­ту­ри Уні­вер­си­те­ту ме­недж­мен­ту ос­ві­ти На­ці­о­наль­ної ака­де­мії пе­да­го­гіч­них на­ук Ук­ра­ї­ни. У се­мі­на­рі прий­ня­ли участь на­у­ков­ці з міст Ки­є­ва (Ук­ра­ї­на), До­нець­ка (Ук­ра­ї­на), Сім­фе­ро­по­ля (Ук­ра­ї­на, Ав­то­ном­на Рес­пуб­лі­ка Крим) та Рос­то­ва-на-До­ну (Ро­сія).

Зван­та­жи­ти збір­ник ма­те­рі­а­лів

По­пе­ред­ній се­мі­нар (2012 рік)

У лис­то­па­ді-груд­ні 2012 ро­ку про­ве­де­но між­на­род­ний від­к­ри­тий ме­то­до­ло­гіч­ний Веб-се­мі­нар Кон­цеп­ту­аль­ні за­са­ди ди­фе­рен­ці­йо­ва­но­го під­хо­ду до роз­вит­ку про­фе­сій­но-пе­да­го­гіч­ної ком­пе­тент­нос­ті пра­ців­ни­ків ос­ві­ти в сис­те­мі під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції, ор­га­ні­зо­ва­ний Уні­вер­си­те­том ме­недж­мен­ту ос­ві­ти На­ці­о­наль­ної ака­де­мії пе­да­го­гіч­них на­ук Ук­ра­ї­ни (ка­фед­ра уні­вер­си­тет­сь­кої та про­фе­сій­ної ос­ві­ти і пра­ва Ін­с­ти­ту­ту від­к­ри­тої ос­ві­ти (м. Ки­їв, Ук­ра­ї­на), ка­фед­ра ме­то­ди­ки про­фе­сій­но­го на­в­чан­ня та но­віт­ніх тех­но­ло­гій ви­роб­ниц­т­ва Ін­с­ти­ту­ту піс­ля­дип­лом­ної ос­ві­ти ін­же­нер­но-пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків (м. До­нецьк, Ук­ра­ї­на)) і Дон­сь­ким дер­жав­ним тех­ніч­ним уні­вер­си­те­том (центр дис­тан­цій­ної ос­ві­ти і під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції (м. Рос­тов-на-До­ну, Ро­сія)).

Зван­та­жи­ти збір­ник ма­те­рі­а­лів