За­с­те­ре­жен­ня

Всі ма­те­рі­а­ли від­к­ри­то­го ме­то­до­ло­гіч­но­го Веб-се­мі­на­ру Шля­хи ре­а­лі­за­ції ди­фе­рен­ці­йо­ва­но­го під­хо­ду до роз­вит­ку про­фе­сій­но-пе­да­го­гіч­ної ком­пе­тент­нос­ті пра­ців­ни­ків ос­ві­ти у сис­те­мі під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції в кон­тек­с­ті впро­вад­жен­ня На­ці­о­наль­ної рам­ки ква­лі­фі­ка­цій по­да­ють­ся як є, тоб­то без жод­них га­ран­тій. Зок­ре­ма:

Ор­га­ні­за­то­ри

Від­к­ри­тий ме­то­до­ло­гіч­ний Веб-се­мі­нар Шля­хи ре­а­лі­за­ції ди­фе­рен­ці­йо­ва­но­го під­хо­ду до роз­вит­ку про­фе­сій­но-пе­да­го­гіч­ної ком­пе­тент­нос­ті пра­ців­ни­ків ос­ві­ти у сис­те­мі під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції в кон­тек­с­ті впро­вад­жен­ня На­ці­о­наль­ної рам­ки ква­лі­фі­ка­цій ор­га­ні­зо­ва­но ка­фед­рою уні­вер­си­тет­сь­кої та про­фе­сій­ної ос­ві­ти і пра­ва Ін­с­ти­ту­ту від­к­ри­тої ос­ві­ти (за­ві­ду­вач – док­тор тех­ніч­них на­ук, про­фе­сор Ана­то­лій Іва­но­вич Чміль) і ка­фед­рою ме­то­ди­ки про­фе­сій­но­го на­в­чан­ня та но­віт­ніх тех­но­ло­гій ви­роб­ниц­т­ва Ін­с­ти­ту­ту піс­ля­дип­лом­ної ос­ві­ти ін­же­нер­но-пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків (за­ві­ду­вач – кан­ди­дат тех­ніч­них на­ук, до­цент Іри­на Єв­ге­нів­на Сі­ла­є­ва) Уні­вер­си­те­ту ме­недж­мен­ту ос­ві­ти На­ці­о­наль­ної ака­де­мії пе­да­го­гіч­них на­ук Ук­ра­ї­ни.

Офі­цій­ний Веб-сайт На­ці­о­наль­ної ака­де­мії пе­да­го­гіч­них на­ук Ук­ра­ї­ни

Офі­цій­ний Веб-сайт Уні­вер­си­те­ту ме­недж­мен­ту ос­ві­ти

Офі­цій­ний Веб-сайт Ін­с­ти­ту­ту піс­ля­дип­лом­ної ос­ві­ти ін­же­нер­но-пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків (м. До­нецьк)

Ме­та

Ме­тою від­к­ри­то­го ме­то­до­ло­гіч­но­го Веб-се­мі­на­ру Шля­хи ре­а­лі­за­ції ди­фе­рен­ці­йо­ва­но­го під­хо­ду до роз­вит­ку про­фе­сій­но-пе­да­го­гіч­ної ком­пе­тент­нос­ті пра­ців­ни­ків ос­ві­ти у сис­те­мі під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції в кон­тек­с­ті впро­вад­жен­ня На­ці­о­наль­ної рам­ки ква­лі­фі­ка­цій є ство­рен­ня вір­ту­а­ль­но­го ко­му­ні­ка­цій­но­го се­ре­до­ви­ща, у яко­му на­у­ко­ві, на­у­ко­во-пе­да­го­гіч­ні та пе­да­го­гіч­ні пра­ців­ни­ки зак­ла­дів піс­ля­дип­лом­ної пе­да­го­гіч­ної та ін­ших га­лу­зей ос­ві­ти мог­ли б ефек­тив­но об­мі­ню­ва­ти­ся ме­то­до­ло­гіч­ним до­с­ві­дом в кон­тек­с­ті те­ми се­мі­на­ру.

Зміс­то­ві орі­єн­ти­ри

Зміс­то­ві орі­єн­ти­ри від­к­ри­то­го ме­то­до­ло­гіч­но­го Веб-се­мі­на­ру Шля­хи ре­а­лі­за­ції ди­фе­рен­ці­йо­ва­но­го під­хо­ду до роз­вит­ку про­фе­сій­но-пе­да­го­гіч­ної ком­пе­тент­нос­ті пра­ців­ни­ків ос­ві­ти у сис­те­мі під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції в кон­тек­с­ті впро­вад­жен­ня На­ці­о­наль­ної рам­ки ква­лі­фі­ка­цій є та­ки­ми:

Як при­єд­на­ти­ся

Що­би до­да­ти свій ви­с­туп, від­прав­те йо­го текст (з при­міт­кою ма­те­рі­ал до ме­то­до­ло­гіч­но­го Веб-се­мі­на­ру), по­да­ний у за­галь­но­ві­до­мо­му циф­ро­во­му тек­с­то­во­му фор­ма­ті (TXT, HTML, Post­Script, PDF, RTF, ODT, DOC, DOCX то­що), та (у ра­зі не­об­хід­нос­ті) до­дат­ки не­тек­с­то­вої при­ро­ди на елек­т­рон­ну пош­то­ву ад­ре­су:

ipomethodica@mail.ru

До тек­с­ту Ва­шо­го ви­с­ту­пу до­дай­те Ва­ше фо­то і стис­лі ві­до­мос­ті про Вас.