Ви­з­на­чен­ня

Син­х­рон­не на­в­чан­ня (син­х­рон­ний ре­жим на­в­чан­ня) – це та­кий тип вза­є­мо­дії учас­ни­ків на­в­чаль­но­го про­це­су, ко­ли всі ак­ти вза­є­мо­дії від­бу­ва­ють­ся без від­чут­них ча­со­вих за­т­ри­мок (син­фаз­но).

Асин­х­рон­не на­в­чан­ня (асин­х­рон­ний ре­жим на­в­чан­ня) – це та­кий тип вза­є­мо­дії учас­ни­ків на­в­чаль­но­го про­це­су, ко­ли ок­ре­мі ак­ти вза­є­мо­дії від­бу­ва­ють­ся із за­т­рим­кою у ча­сі (не­син­фаз­но).

Ло­каль­не на­в­чан­ня (ло­каль­ний ре­жим на­в­чан­ня) – це та­кий тип вза­є­мо­дії учас­ни­ків на­в­чаль­но­го про­це­су, ко­ли всі во­ни зна­хо­дять­ся у без­по­се­ред­ній про­с­то­ро­вій близь­кос­ті (на­в­чаль­ний ко­лек­тив є про­с­то­ро­во ло­ка­лі­зо­ва­ним).

Від­да­ле­не на­в­чан­ня (від­да­ле­ний ре­жим на­в­чан­ня) – це та­кий тип вза­є­мо­дії учас­ни­ків на­в­чаль­но­го про­це­су, ко­ли при­найм­ні де­я­кі з них є про­с­то­ро­во від­да­ле­ни­ми (на­в­чаль­ний ко­лек­тив не є про­с­то­ро­во ло­ка­лі­зо­ва­ним).

Проб­ле­ми, па­ра­док­си

З на­ве­де­них ви­ще виз­на­чень і на­ве­де­них праворуч тез ви­ті­кає важ­ли­вий ме­то­до­ло­гіч­ний ви­с­но­вок: слід від­різ­ня­ти, зок­ре­ма, від­да­ле­но-син­х­рон­не (у те­зах праворуч во­но на­зи­ва­єть­ся дис­тан­т­ним) і від­да­ле­но-асин­х­рон­не (у те­зах праворуч во­но на­зи­ва­єть­ся дис­тан­цій­ним) на­в­чан­ня. Між тим, іс­нує не­га­тив­на тен­ден­ція змі­шу­ван­ня на­з­ва­них по­нять і за­галь­но­го їх іме­ну­ван­ня дис­тан­цій­ним на­в­чан­ням. Як­що для від­да­ле­но-син­х­рон­но­го (ди­с­тан­т­но­го) на­в­чан­ня ос­нов­ною проб­ле­мою є за­без­пе­чен­ня на­дій­них і до­с­туп­них те­ле­ко­му­ні­ка­цій (пе­ре­важ­но тех­ніч­на про­б­ле­ма), то для від­да­ле­но-асин­х­рон­но­го на­в­чан­ня на пер­ший план ви­хо­дить про­б­ле­ма са­мих форм ор­га­ні­за­ції на­в­чаль­ної ді­яль­нос­ті і ме­то­дів на­в­чан­ня (про­б­ле­ма ди­дак­тич­на). Яв­ний роз­біг кон­с­та­то­ва­них ас­пек­тів є під­с­та­вою для рі­шу­чої від­мо­ви (як на на­у­ко­во-ме­то­до­ло­гіч­но­му, так і на прак­ти­ко-ме­то­дич­но­му рів­ні) від спроб од­но­тип­но­го роз­г­ля­ду син­х­рон­но­го та асин­х­рон­но­го ва­рі­ан­тів від­да­ле­но­го на­в­чан­ня.

Слід вра­хо­ву­ва­ти та­кож, що в іє­рар­хії скла­до­вих на­в­чаль­но­го про­це­су як сис­те­ми за­со­би на­в­чан­ня зай­ма­ють най­більш за­леж­ну (під­по­ряд­ко­ва­ну) по­зи­цію. Інак­ше ка­жу­чи, за­со­би на­в­чан­ня до­би­ра­ють­ся на під­с­та­ві вже ви­з­на­че­них ці­лей, прин­ци­пів, зав­дань, зміс­ту, ор­га­ні­за­цій­них форм і ме­то­дів на­в­чан­ня. Між тим, час­то вна­с­лі­док по­вер­х­нє­во­го та не­у­важ­но­го од­но­тип­но­го роз­г­ля­ду син­х­рон­но­го і асин­х­рон­но­го ва­рі­ан­тів від­да­ле­но­го на­в­чан­ня, іс­нує не­га­тив­на тен­ден­ція до на­дан­ня за­со­бам на­в­чан­ня не­ви­п­рав­да­но не­за­леж­ної (та­кої, що під­по­ряд­ко­вує) ро­лі у ви­ще­на­з­ва­ній іє­рар­хії. Ти­по­вим при­к­ла­дом по­діб­ної по­мил­ки є по­пе­ред­нє ви­в­чен­ня тех­ніч­них мож­ли­вос­тей пев­ної до­с­туп­ної те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ної сис­те­ми (ска­жі­мо MOODLE) з на­с­туп­ним про­ек­ту­ван­ням ор­га­ні­за­цій­них форм і ме­то­дів на­в­чан­ня на під­с­та­ві на­з­ва­них тех­ніч­них мож­ли­вос­тей. Не­з­ва­жа­ю­чи на оче­вид­ну про­ти­ре­чи­вість та­ких спроб, во­ни є до­во­лі по­ши­ре­ни­ми у віт­чиз­ня­но­му ос­віт­ньо­му про­с­то­рі.

су­міс­ний ме­то­до­ло­гіч­ний се­мі­нар
СУ­ЧАС­НІ МО­ДЕ­ЛІ ДИС­ТАН­ЦІЙ­НОЇ ОС­ВІ­ТИ
пе­да­го­гіч­ні умо­ви та ме­то­дич­ні особ­ли­вос­ті їх ре­а­лі­за­ції

18 ве­рес­ня 2014 ро­ку від­був­ся ме­то­до­ло­гіч­ний се­мі­нар Су­час­ні мо­де­лі дис­тан­цій­ної ос­ві­ти: пе­да­го­гіч­ні умо­ви та ме­то­дич­ні особ­ли­вос­ті їх ре­а­лі­за­ції. У ро­бо­ті се­мі­на­ру взя­ли участь на­у­ко­во-пе­да­го­гіч­ні пра­ців­ни­ки ка­фед­ри ме­то­ди­ки про­фе­сій­но­го на­в­чан­ня і но­віт­ніх тех­но­ло­гій ви­роб­ниц­т­ва Ін­с­ти­ту­ту піс­ля­дип­лом­ної ос­ві­ти ін­же­нер­но-пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків (м. До­нецьк) Уні­вер­си­те­ту ме­недж­мен­ту ос­ві­ти На­ці­о­наль­ної ака­де­мії пе­да­го­гіч­них на­ук Ук­ра­ї­ни та пе­да­го­гіч­ні пра­ців­ни­ки До­нець­ко­го елек­т­ро­ме­та­лур­гій­но­го тех­ні­ку­му.

До­по­ві­дає стар­ший ви­к­ла­дач ка­фед­ри ме­то­ди­ки про­фе­сій­но­го на­в­чан­ня і но­віт­ніх тех­но­ло­гій ви­роб­ниц­т­ва Ін­с­ти­ту­ту піс­ля­дип­лом­ної ос­ві­ти ін­же­нер­но-пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків (м.До­нецьк) Уні­вер­си­те­ту ме­недж­мен­ту ос­ві­ти На­ці­о­наль­ної ака­де­мії пе­да­го­гіч­них на­ук Ук­ра­ї­ни За­гор­ний Мак­сим Пет­ро­вич (фо­то на­дав кан­ди­дат тех­ніч­них на­ук, до­цент Яцен­ко Вік­тор Олек­сан­д­ро­вич)

У хо­ді се­мі­на­ру бу­ло об­го­во­ре­но та­кі пи­тан­ня:

  • кла­си­фі­ка­ція мо­де­лей на­в­чан­ня за сту­пе­нем син­фаз­нос­ті дій учас­ни­ків на­в­чаль­но­го про­це­су (син­х­рон­не та асин­х­рон­не на­в­чан­ня, гіб­рид­ні фор­ми);
  • кла­си­фі­ка­ція мо­де­лей на­в­чан­ня за сту­пе­нем прос­то­ро­вої від­да­ле­нос­ті учас­ни­ків на­в­чаль­но­го про­це­су (ло­каль­не та від­да­ле­не на­в­чан­ня, гіб­рид­ні фор­ми);
  • дис­тан­цій­на ос­ві­та як пе­да­го­гіч­ний про­цес, у яко­му до­мі­ну­ють фор­ми, ме­то­ди і за­со­би асин­х­рон­ної та від­да­ле­ної вза­є­мо­дії учас­ни­ків на­в­чаль­но-ви­хов­но­го про­це­су;
  • особ­ли­вос­ті на­у­ко­во-ме­то­дич­но­го та ін­фор­ма­цій­но-ко­му­ні­ка­цій­но­го за­без­пе­чен­ня форм ос­ві­ти, у яких є при­сут­ні­ми від­да­ле­на та асин­х­рон­на скла­до­ві.

Ро­бо­чий мо­мент се­мі­на­ру (фо­то на­дав кан­ди­дат тех­ніч­них на­ук, до­цент Яцен­ко Вік­тор Олек­сан­д­ро­вич)

Учас­ни­ки се­мі­на­ру кон­с­та­ту­ва­ли особ­ли­ву у су­час­них умо­вах функ­ці­о­ну­ван­ня ос­ві­ти ак­ту­аль­ність оч­но-дис­тан­цій­ної та дис­тан­т­ної (від­да­ле­но-син­х­рон­ної) форм ор­га­ні­за­ції на­в­чаль­но-ви­хов­но­го про­це­су. За­га­лом, прий­ня­то рі­шен­ня про про­дов­жен­ня спів­пра­ці між на­в­чаль­ни­ми за­к­ла­да­ми – ор­га­ні­за­то­ра­ми за­хо­ду – в кон­тек­с­ті об­го­во­рен­ня шля­хів ви­рі­шен­ня спіль­них на­у­ко­вих та ме­то­дич­них про­б­лем.

© Ка­фед­ра МПН і НТВ, ІПО ІПП УМО, За­гор­ний М. П. 2014