Як за­пи­та­ти

Як­що Ви ба­жа­є­те по­с­та­ви­ти за­пи­тан­ня, ско­рис­тай­те­ся ді­а­ло­го­вою фор­мою, яку Ви ба­чи­те у пра­во­му фрей­мі Веб-бра­у­зе­ра. У тек­с­ті за­пи­тан­ня вка­жіть:

Ор­га­ні­за­то­ри

Від­к­ри­тий кон­суль­та­цій­ний фо­рум для пе­да­го­гів про­фе­сій­ної шко­ли ор­га­ні­зо­ва­но ка­фед­рою ме­то­ди­ки про­фе­сій­но­го на­в­чан­ня і но­віт­ніх тех­но­ло­гій ви­роб­ниц­т­ва (ка­фед­ра МПН і НТВ) Ін­с­ти­ту­ту піс­ля­дип­лом­ної ос­ві­ти ін­же­нер­но-пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків (ІПО ІПП) Уні­вер­си­те­ту ме­недж­мен­ту ос­ві­ти (УМО) На­ці­о­наль­ної ака­де­мії пе­да­го­гіч­них на­ук (НАПН) Ук­ра­ї­ни.

Ме­та

Від­к­ри­тий кон­суль­та­цій­ний фо­рум для пе­да­го­гів про­фе­сій­ної шко­ли ор­га­ні­зо­ва­но з ме­тою ство­рен­ня вір­ту­а­ль­но­го ко­му­ні­ка­цій­но­го се­ре­до­ви­ща, у яко­му пе­да­го­ги про­фе­сій­ної шко­ли мог­ли б от­ри­ма­ти ком­пе­тент­ні від­по­ві­ді на ак­ту­аль­ні за­пи­тан­ня що­до ме­то­ди­ки про­фе­сій­ної під­го­тов­ки ква­лі­фі­ко­ва­них ро­біт­ни­ків та на ін­ші зна­чу­щі за­пи­тан­ня, які сто­су­ють­ся їх про­фе­сій­но-пе­да­го­гіч­ної ді­яль­нос­ті.

Кон­суль­тан­ти
Фо­то Іри­ни Єв­ге­нів­ни Сі­ла­є­вої Сі­ла­є­ва Іри­на Єв­ге­нів­на, кан­ди­дат тех­ніч­них на­ук, до­цент, за­ві­ду­вач ка­фед­ри МПН і НТВ
Фо­то Во­ло­ди­ми­ра Анд­рі­йо­ви­ча Га­луш­ко Га­луш­ко Во­ло­ди­мир Анд­рі­йо­вич, кан­ди­дат фі­зи­ко-ма­те­ма­тич­них на­ук, стар­ший ви­к­ла­дач ка­фед­ри МПН і НТВ
Фо­то Вік­то­ра Олек­санд­ро­ви­ча Яцен­ко Яцен­ко Вік­тор Олек­сан­д­ро­вич, кан­ди­дат тех­ніч­них на­ук, стар­ший ви­к­ла­дач ка­фед­ри МПН і НТВ
Фо­то Світ­ла­ни Сте­па­нів­ни Шев­чук Шев­чук Світ­ла­на Сте­па­нів­на, стар­ший ви­к­ла­дач ка­фед­ри МПН і НТВ
Фо­то Че­бо­та­рьо­вої Алі­ни Іва­нів­ни Че­бо­та­рьо­ва Алі­на Іва­нів­на, стар­ший ви­к­ла­дач ка­фед­ри МПН і НТВ
Фо­то За­гор­но­го Мак­си­ма Пет­ро­ви­ча За­гор­ний Мак­сим Пет­ро­вич, стар­ший ви­к­ла­дач ка­фед­ри МПН і НТВ