За­с­те­ре­жен­ня

Всі ма­те­рі­а­ли Все­ук­ра­їнсь­кої на­у­ко­во-прак­тич­ної Веб-кон­фе­рен­ції Ін­но­ва­цій­ні тех­но­ло­гії при під­го­тов­ці ква­лі­фі­ко­ва­них ро­біт­ни­ків бу­ді­вель­ної га­лу­зі по­да­ють­ся як є, тоб­то без жод­них га­ран­тій. Зок­ре­ма:

Ор­га­ні­за­то­ри

Все­ук­ра­їн­сь­ку на­у­ко­во-прак­тич­ну Веб-кон­фе­рен­цію Ін­но­ва­цій­ні тех­но­ло­гії при під­го­тов­ці ква­лі­фі­ко­ва­них ро­біт­ни­ків бу­ді­вель­ної га­лу­зі ор­га­ні­зо­ва­но ка­фед­рою ме­то­ди­ки про­фе­сій­но­го на­в­чан­ня та но­віт­ніх тех­но­ло­гій ви­роб­ниц­т­ва (МПН та НТВ) Ін­с­ти­ту­ту піс­ля­дип­лом­ної ос­ві­ти ін­же­нер­но-пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків (м. До­нецьк) Уні­вер­си­те­ту ме­недж­мен­ту ос­ві­ти На­ці­о­наль­ної ака­де­мії пе­да­го­гіч­них на­ук Ук­ра­ї­ни.

Офі­цій­ний Веб-сайт На­ці­о­наль­ної ака­де­мії пе­да­го­гіч­них на­ук Ук­ра­ї­ни

Офі­цій­ний Веб-сайт Уні­вер­си­те­ту ме­недж­мен­ту ос­ві­ти

Офі­цій­ний Веб-сайт Ін­с­ти­ту­ту піс­ля­дип­лом­ної ос­ві­ти ін­же­нер­но-пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків (м. До­нецьк)

Ме­та

Ме­тою Все­ук­ра­їнсь­кої на­у­ко­во-прак­тич­ної Веб-кон­фе­рен­ції Ін­но­ва­цій­ні тех­но­ло­гії при під­го­тов­ці ква­лі­фі­ко­ва­них ро­біт­ни­ків бу­ді­вель­ної га­лу­зі є ство­рен­ня вір­ту­а­ль­но­го ко­му­ні­ка­цій­но­го се­ре­до­ви­ща, у яко­му пе­да­го­ги про­фе­сій­ної шко­ли мог­ли б ефек­тив­но об­мі­ню­ва­ти­ся ра­ці­о­наль­ним пе­да­го­гіч­ним до­с­ві­дом.

На­п­ря­ми ро­бо­ти

На­п­ря­ми ро­бо­ти Все­ук­ра­їнсь­кої на­у­ко­во-прак­тич­ної Веб-кон­фе­рен­ції Ін­но­ва­цій­ні тех­но­ло­гії при під­го­тов­ці ква­лі­фі­ко­ва­них ро­біт­ни­ків бу­ді­вель­ної га­лу­зі є та­ки­ми:

Як при­єд­на­ти­ся

Що­би до­да­ти свій ви­с­туп, ві­ді­ш­літь йо­го текст (з при­міт­кою ма­те­рі­ал до Веб-кон­фе­рен­ції Бу­ді­вель­ни­ки), по­да­ний у за­галь­но­ві­до­мо­му циф­ро­во­му тек­с­то­во­му фор­ма­ті (TXT, HTML, PostScript, PDF, RTF, ODT, DOC, DOCX то­що), та (у ра­зі не­об­хід­нос­ті) до­дат­ки не­тек­с­то­вої при­ро­ди на елек­т­рон­ну пош­то­ву ад­ре­су:

ipotechnolog@mail.ru

До тек­с­ту Ва­шо­го ви­с­ту­пу до­дай­те Ва­ше фо­то і стис­лі ві­до­мос­ті про Вас.

Як по­си­ла­ти­ся

Всі ви­с­ту­пи на Все­ук­ра­їн­сь­кій на­у­ко­во-прак­тич­ній Веб-кон­фе­рен­ції Ін­но­ва­цій­ні тех­но­ло­гії при під­го­тов­ці ква­лі­фі­ко­ва­них ро­біт­ни­ків бу­ді­вель­ної га­лу­зі є пов­но­цін­ни­ми ав­тор­сь­ки­ми елек­т­рон­ни­ми пуб­лі­ка­ці­я­ми. Ниж­че по­да­но прик­лад стис­ло­го біб­лі­о­г­ра­фіч­но­го опи­су пуб­лі­ка­ції (по­си­лан­ня на пуб­лі­ка­цію) для то­го ви­пад­ку, ко­ли ав­то­ром є од­на лю­ди­на.

Ва­силь­чук В. В. Ме­то­дич­на роз­роб­ка кон­т­роль­но-пе­ре­ві­роч­но­го уро­ку-гри По­ле чу­дес [Елек­т­рон­ний ре­сурс] // Все­ук­ра­їн­сь­ка на­у­ко­во-прак­тич­на Веб-кон­фе­рен­ція Ін­но­ва­цій­ні тех­но­ло­гії при під­го­тов­ці ква­лі­фі­ко­ва­них ро­біт­ни­ків бу­ді­вель­ної га­лу­зі / Ва­лен­ти­на Ва­си­лів­на Ва­силь­чук. – Ре­жим до­с­ту­пу: http://hegelnet.org/building/

У ви­пад­ку, ко­ли ви­с­туп під­го­тов­ле­но де­кіль­ко­ма ав­то­ра­ми, стис­лий біб­лі­о­г­ра­фіч­ний опис має орі­єн­тов­но та­кий ви­г­ляд:

Бо­го­мо­ло­ва Л. І. Ме­то­дич­на роз­роб­ка і ди­дак­тич­ні ма­те­рі­а­ли до уро­ку Тех­но­ло­гія при­го­ту­ван­ня ба­га­то­пор­цій­них ви­ро­бів з дріж­джо­во­го тіс­та. При­го­ту­ван­ня пі­ци різ­них ви­дів і фар­шів до неї [Елек­т­рон­ний ре­сурс] // Все­ук­ра­їн­сь­ка на­у­ко­во-прак­тич­на Веб-кон­фе­рен­ція Ін­но­ва­цій­ні тех­но­ло­гії при під­го­тов­ці ква­лі­фі­ко­ва­них ро­біт­ни­ків бу­ді­вель­ної га­лу­зі / Люд­ми­ла Іва­нів­на Бо­го­мо­ло­ва, Оль­га Ми­ко­ла­їв­на Ав­дє­є­ва. – Ре­жим до­с­ту­пу: http://hegelnet.org/building/