Ре­ко­мен­ду­е­мая ли­те­ра­ту­ра

1. Аку­лич, И. Л. Ма­те­ма­ти­чес­кое про­г­рам­ми­ро­ва­ние в при­ме­рах и за­да­чах [Элек­т­рон­ный ре­сурс] / Иван Люд­ви­го­вич Аку­лич. – М.: Выс­шая шко­ла, 1986. – 319 с. – Ре­жим до­с­ту­па: http://hegelnet.org/compeda/akulich-mathprog.djvu.

2. Аш­ма­нов, С. А. Ли­ней­ное про­г­рам­ми­ро­ва­ние [Элек­т­рон­ный ре­сурс] / Ста­ни­с­лав Алек­санд­ро­вич Аш­ма­нов. – М.: На­у­ка. Глав­ная ре­дак­ция фи­зи­ко-ма­те­ма­ти­чес­кой ли­те­ра­ту­ры, 1981. – 340 с. – Ре­жим до­с­ту­па: http://hegelnet.org/compeda/literature/ashmanov1981.djvu.

3. Вент­цель, Е. С. Эле­мен­ты те­о­рии игр [Элек­т­рон­ный ре­сурс] / Еле­на Сер­ге­ев­на Вент­цель. – М.: Го­су­дарст­вен­ное из­да­тельст­во фи­зи­ко-ма­те­ма­ти­чес­кой ли­те­ра­ту­ры, 1961. – 68 с. – Ре­жим до­с­ту­па: http://hegelnet.org/compeda/ventcel-games.djvu.

4. Дан­циг, Дж. Ли­ней­ное про­г­рам­ми­ро­ва­ние, его при­ме­не­ния и обоб­ще­ния [Элек­т­рон­ный ре­сурс] / Джордж Бер­нард Дан­циг. – М.: Из­да­тельст­во Про­гресс, 1966. – 600 с. – Ре­жим до­с­ту­па: http://hegelnet.org/compeda/literature/dantzig-linprog.djvu.

5. Кан­то­ро­вич, Л. В. Ма­те­ма­ти­чес­кие ме­то­ды ор­га­ни­за­ции и пла­ни­ро­ва­ния про­из­вод­с­т­ва [Элек­т­рон­ный ре­сурс] / Лео­нид Ви­таль­е­вич Кан­то­ро­вич. – Ле­нин­град: Ле­нин­град­с­кий го­су­дар­с­т­вен­ный уни­вер­си­тет, 1939. – 68 с. – Ре­жим до­с­ту­па: http://hegelnet.org/compeda/literature/cantorovich1939.pdf.

6. Ко­ля­да, М. Г. Вы­чис­ли­тель­ная пе­да­го­ги­ка [Элек­т­рон­ный ре­сурс] / Ми­ха­ил Ге­ор­ги­е­вич Ко­ля­да, Татья­на Ива­нов­на Бу­га­е­ва. – Рос­тов-на-До­ну: Из­да­тельст­во Юж­но­го фе­де­раль­но­го уни­вер­си­те­та, 2018. – 271 с. – Ре­жим до­с­ту­па: http://hegelnet.org/compeda/kolyada-vychpeda.pdf.

7. Ко­ля­да, М. Г. Ком­п'ю­та­цій­на пе­да­го­гі­ка [Елект­рон­ний ре­сурс] / Ми­хай­ло Ге­ор­гійо­вич Ко­ля­да. – До­нецьк: Ви­дав­ницт­во Но­у­лідж (до­нець­ке від­ді­лен­ня), 2014. – 322 с. – Ре­жим до­с­ту­пу: http://hegelnet.org/compeda/colada-compeda.pdf.

8. Юдин, Д. Б. За­да­чи и ме­то­ды ли­ней­но­го про­г­рам­ми­ро­ва­ния [Элек­т­рон­ный ре­сурс] / Д. Б. Юдин, Е. Г. Голь­штейн. – М.: Со­вет­с­кое ра­дио, 1961. – 494 с. – Ре­жим до­с­ту­па: http://hegelnet.org/compeda/judin-linprog.djvu.

Пер­со­на­лии

Лео­нид Ви­таль­е­вич Кан­то­ро­вич (1912-1986)

Вы­да­ю­щий­ся со­вет­с­кий ма­те­ма­тик и эко­но­мист, один из соз­да­те­лей ли­ней­но­го про­г­рам­ми­ро­ва­ния. Ла­у­ре­ат Но­бе­левс­кой пре­мии по эко­но­ми­ке «за вклад в те­о­рию оп­ти­маль­но­го рас­пре­де­ле­ния ре­сур­сов». Док­тор фи­зи­ко-ма­те­ма­ти­чес­ких на­ук, про­фес­сор, дейст­ви­тель­ный член Ака­де­мии на­ук Со­ю­за Со­вет­с­ких Со­ци­а­лис­ти­чес­ких Рес­пуб­лик.

В 1938 го­ду, кон­суль­ти­руя фа­нер­ный трест по про­б­ле­ме эф­фек­тив­но­го ис­поль­зо­ва­ния лу­щиль­ных стан­ков, Кан­то­ро­вич по­нял, что де­ло сво­дит­ся к за­да­че мак­си­ми­за­ции ли­ней­ной фор­мы мно­гих пе­ре­мен­ных при на­ли­чии боль­шо­го чис­ла ог­ра­ни­че­ний в фор­ме ли­ней­ных ра­венств и не­ра­венств. Он мо­ди­фи­ци­ро­вал ме­тод раз­ре­ша­ю­щих мно­жи­те­лей Ла­г­ран­жа для ее ре­ше­ния и по­нял, что к та­ко­го ро­да за­да­чам сво­дит­ся ко­лос­саль­ное ко­ли­чест­во проб­лем эко­но­ми­ки. В 1939 го­ду опуб­ли­ко­вал ра­бо­ту «Ма­те­ма­ти­чес­кие ме­то­ды ор­га­ни­за­ции и пла­ни­ро­ва­ния про­из­вод­с­т­ва», в ко­то­рой опи­сал за­да­чи эко­но­ми­ки, под­да­ю­щи­е­ся от­к­ры­то­му им ма­те­ма­ти­чес­ко­му ме­то­ду и тем са­мым за­ло­жил ос­но­вы ли­ней­но­го про­г­рам­ми­ро­ва­ния.

Джордж Бер­нард Дан­циг (1914-2005)

Вы­да­ю­щий­ся аме­ри­кан­с­кий ма­те­ма­тик, из­вес­тен как раз­ра­бот­чик ал­го­рит­ма, при­ме­ня­е­мо­го при ре­ше­нии за­дач ли­ней­но­го про­г­рам­ми­ро­ва­ния сим­п­лекс­ным ме­то­дом. Счи­та­ет­ся ос­но­во­по­лож­ни­ком ли­ней­но­го про­г­рам­ми­ро­ва­ния на­ря­ду с Ле­о­ни­дом Ви­таль­е­ви­чем Кан­то­ро­ви­чем и фон Ней­ма­ном.

Джордж Дан­циг пред­ло­жил в се­ре­ди­не 1940-х го­дов и сам тер­мин «ли­ней­ное про­г­рам­ми­ро­ва­ние». Сло­во «про­г­рам­ми­ро­ва­ние» нуж­но по­ни­мать в смыс­ле «пла­ни­ро­ва­ние» (один из пе­ре­во­дов ан­г­лий­с­ко­го «programming»). Тер­мин пред­ло­жен еще до то­го, как ком­пью­те­ры ста­ли ис­поль­зо­вать­ся для ре­ше­ния ли­ней­ных за­дач оп­ти­ми­за­ции.

Ми­ха­ил Ге­ор­ги­е­вич Ко­ля­да

Вы­да­ю­щий­ся уче­ный-пе­да­гог, один из ини­ци­а­то­ров ком­пью­та­ци­он­ной пе­да­го­ги­ки. Док­тор пе­да­го­ги­чес­ких на­ук, про­фес­сор, за­ве­ду­ю­щий ка­фед­рой ин­же­нер­ной и ком­пью­та­ци­он­ной пе­да­го­ги­ки фа­куль­те­та до­пол­ни­тель­но­го и про­фес­си­о­наль­но­го об­ра­зо­ва­ния До­нец­ко­го на­ци­о­наль­но­го уни­вер­си­те­та.

В 2014 го­ду опуб­ли­ко­вал ра­бо­ту «Ком­пью­та­ци­он­ная пе­да­го­ги­ка». В ней из­ло­жил ос­но­вы но­вой вет­ви пе­да­го­ги­чес­ко­го зна­ния – ком­пью­та­ци­он­ной (вы­чис­ли­тель­ной) пе­да­го­ги­ки. Это – ин­но­ва­ци­он­ное на­прав­ле­ние изу­че­ния пе­да­го­ги­чес­ких про­цес­сов и яв­ле­ний с при­ме­не­ни­ем ма­те­ма­ти­чес­ких ме­то­дов. В ком­пью­та­ци­он­ной пе­да­го­ги­ке пред­став­лен ши­ро­кий спектр те­о­ре­ти­чес­ких и прак­ти­чес­ких под­хо­дов, сис­тем и на­п­рав­ле­ний ана­ли­за, об­ра­бот­ки и про­г­но­зи­ро­ва­ния про­цес­сов и яв­ле­ний об­ра­зо­ва­тель­ной ре­аль­нос­ти с по­мощью вы­чис­ли­тель­ных ма­шин. Рас­смот­ре­ны во­п­ро­сы ком­пью­тер­но­го пе­да­го­ги­чес­ко­го про­г­но­зи­ро­ва­ния, за­имст­во­ван­ные из на­сущ­ных по­треб­нос­тей пе­да­го­гов-но­ва­то­ров, пе­да­го­гов-ис­сле­до­ва­те­лей и всех тех, кто по-на­сто­я­ще­му хо­тел бы по­знать об­ра­зо­ва­тель­ные про­цес­сы и эф­фек­тив­но уп­рав­лять ими.