Відкритий консультаційний форум для педагогів професійної школи
Лі­чиль­ник кіль­кос­ті від­ві­ду­вань, який Ви ба­чи­те лі­во­руч, вста­нов­ле­но 29 трав­ня 2013 ро­ку о 14 го­ди­ні 50 хви­лин. Від­к­ри­тий кон­су­ль­та­цій­ний фо­рум для пе­да­го­гів про­фе­сій­ної шко­ли є пос­тій­но­ді­ю­чим ме­то­дич­ним за­хо­дом, який за­по­чат­ко­ва­но 5 жов­т­ня 2012 ро­ку.

Чи потрібно мені проходити курси підвищення кваліфікації в цьому 2014 році, якщо я в 2013 році отримала диплом з вищої освіти (магістр) та проходила чергову атестацію в 2012 році, але попередні курси підвищення кваліфікації у мене були в 2009 році? Майстер виробничого навчання 11 тарифного розряду Гончарова Тетяна Олександрівна (goncharov_35@mail.ru).

відповідає старший викладач кафедри методики професійного навчання і новітніх технологій виробництва Шевчук Світлана Степанівна

Фото Шевчук Світлани Степанівни Відповідно до пункту 4.1 наказу Міністерства освіти і науки України Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (затверджено 10 січня 2012 року за № 14/20327), атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо всіх педагогічних працівників (у тому числі і до майстрів виробничого навчання), які мають вищу педагогічну або іншу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Згідно із пунктами 1.6 та 1.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 6 жовтня 2010 року, № 930), атестація педагогічних працівників є обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років. Умовою чергової атестації є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. Ця вимога не поширюється тільки на педагогічних працівників, які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу.

Чергова атестація педагогічних працівників, які поєднують роботу з навчанням у вищих навчальних закладах за напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю, за їх згодою може бути відстрочена до завершення навчання.

Отже, враховуючи вищеозначене, можна стверджувати наступне: навчання у магістратурі та її закінчення у 2013 році (у термін після попереднього підвищення кваліфікації у 2009 році) є однією із форм підвищення кваліфікації за правом вільного вибору педагогічного працівника. Для переконливості даного підвищення кваліфікації бажано було б, щоб спеціалізація (напрямок) магістратури була педагогічного характеру.

03.04.2014 11:53

Правове регулювання атестації педагогічних працівників ПТНЗ

відповідає старший викладач кафедри методики професійного навчання і новітніх технологій виробництва Шевчук Світлана Степанівна

Фото Шевчук Світлани Степанівни Основним нормативним документом з питань організації, умов та порядку проведення атестації педагогічних працівників є Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Мінімтерства освіти і науки України №930 від 6 жовтня 2010 року. Саме цей документ регулює правові та нормативні аспекти атестації педагогічних працівників всіх навчальних закладів, у тому числі – і професійно-технічних.

Зокрема, у розділі І Загальні положення Типового положення про атестацію декларується наступне:

п. 1.5. – Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов'язковою.

п. 1.6. – Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на 5 років.

п. 1.7. – Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на 5 років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. Ця вимога не поширюється на педагогічних працівників, які працюють перші 5 років після закінчення вищого навчального закладу.

п. 1.8. – Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника чи педагогічної ради закладу з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання або у разі зниження ним рівня професійної діяльності. Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш, як через три роки після присвоєння попередньої.

Питання правового регулювання атестації педагогічних працівників ПТНЗ розглядаються і в інших розділах Типового положення..., а саме: розділ ІІ Порядок створення та повноваження атестаційних комісій, розділ ІІІ Організація та строки проведення атестації, розділ IV Умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій, розділ V Умови та порядок присвоєння педагогічних звань, розділ VI Рішення атестаційних комісій та порядок їх оскарження.

06.03.2014 11:25

Що собою являє інформаційна компетентність педагогічного працівника професійно-технічного навчального закладу?

відповідає старший викладач кафедри методики професійного навчання і новітніх технологій виробництва Загорний Максим Петрович

Фото Максима Петровича Загорного Інформаційна компетентність педагогічного працівника про­фе­сій­но-технічного навчального закладу (ПТНЗ) – це його здатність ефективно оперувати інформацією (зокрема з ви­ко­рис­танням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)) для здійснення професійної ді­яль­ності.

В структурі інформаційної компетентності педагогічного працівника ПТНЗ виділяються чотири ком­по­нен­ти:

У структурі мотиваційно-цільового компоненту виділяються дві складові:

У структурі когнітивного компоненту виділяються дві складові:

Операційно-діяльнісний компонент теж має внутрішню структуру, обумовлену наявністю двох складових:

У структурі рефлексійного компоненту також виділяються дві складові:

На рис. 1 схематично зображено структуру інформаційної компетентності педагогічного працівника ПТНЗ.

Рис. 1. Структура інформаційної компетентності педагогічного працівника ПТНЗ

09.09.2013 13:08

Яким має бути склад поурочної папки майстра виробничого навчання?

від­повідає кандидат технічних наук, доцент, доцент та завідувач кафедри методики професійного навчання і новітніх технологій виробництва Сілаєва Ірина Євгенівна

Фото Ірини Євгенівни Сілаєвої Ре­ко­мен­до­ва­ний склад по­у­роч­ної пап­ки мо­же бу­ти та­ким:

Ре­ко­мен­ду­єть­ся склад по­у­роч­них па­пок май­с­т­рів ви­роб­ни­чо­го нав­чан­ня об­го­во­ри­ти і уз­го­ди­ти на за­сі­дан­ні цик­ло­вої ко­мі­сії.

23.01.2013 11:23

Якою повинна бути тривалість вступного інструктажу на уроці виробничого навчання?

від­повідає кандидат технічних наук, доцент, доцент та завідувач кафедри методики професійного навчання і новітніх технологій виробництва Сілаєва Ірина Євгенівна

Фото Ірини Євгенівни Сілаєвої Три­ва­лість вступ­но­го інст­рук­та­жу за­ле­жить від ви­ду нав­чаль­но-ви­роб­ни­чих ро­біт, що ви­ко­ну­ють уч­ні на уро­ці.

При вив­чен­ні опе­ра­цій­них тем ре­ко­мен­до­ва­на три­ва­лість вступ­но­го інст­рук­та­жу ста­но­вить 40-45 хви­лин: ак­ту­а­лі­за­ція опор­них еле­мен­тів про­фе­сій­ної ком­пе­тент­нос­ті уч­нів – 10-15 хви­лин, вик­ла­дан­ня но­во­го нав­чаль­но­го ма­те­рі­а­лу та по­каз но­вих тру­до­вих при­йо­мів і опе­ра­цій – 20-25 хви­лин, зак­ріп­лен­ня но­во­го нав­чаль­но­го ма­те­рі­а­лу – 10-15 хви­лин.

При вив­чен­ні тем, які по­в'я­за­ні з ви­ко­нан­ням комп­лекс­них ро­біт, три­ва­лість вступ­но­го інст­рук­та­жу мо­же бу­ти ско­ро­че­ною до 20-25 хви­лин, ос­кіль­ки при вик­ла­дан­ні но­во­го нав­чаль­но­го ма­те­рі­а­лу до­ціль­но де­монст­ру­ва­ти ок­ре­мі опе­ра­ції, що не зна­йо­мі уч­ням (су­мі­щен­ня опе­ра­цій, ви­ко­нан­ня за ра­ці­о­наль­ним ре­жи­мом або за до­по­мо­гою спе­ці­аль­них прист­ро­їв то­що).

При про­ве­ден­ні конт­роль­но-пе­ре­ві­роч­но­го уро­ку ре­ко­мен­до­ва­на три­ва­лість вступ­но­го інст­рук­та­жу ста­но­вить 10-20 хви­лин.

При вив­чен­ні ок­ре­мих склад­них тем, що пот­ре­бу­ють по­е­тап­но­го фор­му­ван­ня прак­тич­них умінь, до­ціль­ним є про­ве­ден­ня роз­чле­но­ва­но­го вступ­но­го інст­рук­та­жу, який про­во­дить­ся за схе­мою: по­каз тру­до­во­го при­йо­му ⇒ впра­ви уч­нів ⇒ по­каз тру­до­во­го при­йо­му ⇒ впра­ви уч­нів ⇒ і так да­лі. Три­ва­лість роз­чле­но­ва­но­го вступ­но­го інст­рук­та­жу мо­же скла­да­ти 60-80 хви­лин.

Ре­ко­мен­ду­єть­ся при під­го­тов­ці до уро­ку ви­роб­ни­чо­го нав­чан­ня оби­ра­ти та­ку ме­то­ди­ку про­ве­ден­ня вступ­но­го інст­рук­та­жу, яка бу­де оп­ти­мі­зу­ва­ти вит­ра­ти ча­су на йо­го про­ве­ден­ня.

22.01.2013 14:53

На день, коли у майстра вироб­ничого навчання немає уроку (уроків) ви­робничого навчання, чи мусить майстер складати якісь планувальні документи?

від­повідає старший викладач кафедри методики професійного навчання і новітніх технологій виробництва Шевчук Світлана Степанівна

Фото Світлани Степанівни Шевчук Від­по­від­но до По­ло­жен­ня про ор­га­ні­за­цію нав­чаль­но-ви­роб­ни­чо­го про­це­су у про­фе­сій­но-тех­ніч­них нав­чаль­них зак­ла­дах (зат­верд­же­но­го на­ка­зом Мі­ніс­тер­с­т­ва ос­ві­ти і на­у­ки Ук­ра­ї­ни №419 від 30 трав­ня 2006 ро­ку), майс­тер ви­роб­ни­чо­го нав­чан­ня під час пе­ре­бу­ван­ня нав­чаль­ної гру­пи на те­о­ре­тич­них за­нят­тях або ви­роб­ни­чій прак­ти­ці (тоб­то на день, ко­ли майс­тер не має пе­ред­ба­че­них нав­чаль­ним розк­ла­дом уро­ків ви­роб­ни­чо­го нав­чан­ня) роз­роб­ляє план ро­бо­ти на день, який уз­год­жу­єть­ся із стар­шим майст­ром.

Орі­єн­тов­ну фор­му пла­ну ро­бо­ти на день майст­ра ви­роб­ни­чо­го нав­чан­ня для то­го ви­пад­ку, ко­ли уч­ні пе­ре­бу­ва­ють на ви­роб­ни­чій прак­ти­ці, по­да­но на сто­рін­ках 54-55 нас­туп­но­го ме­то­дич­но­го дже­ре­ла: Шев­чук С. С. Про­фе­сій­но-прак­тич­на під­го­тов­ка уч­нів ПТНЗ в умо­вах під­п­ри­ємст­ва: ор­га­ні­за­ція і ме­то­ди­ка про­ве­ден­ня: Ме­то­дич­ний по­сіб­ник / Світ­ла­на Сте­па­нів­на Шев­чук. – До­нецьк: ІПО ІПП УМО НАПН Ук­ра­ї­ни. – 2010. – 86 с.

09.01.2013 21:17

Учні одної нав­чаль­ної групи ПТНЗ, які опано­вують певну робітничу професію, будуть проходити виробничу практику таким чином, що одна підгру­па буде працювати на одному підприємстві, інша підгрупа – на іншому під­приємстві тощо. Чи мусить майстер виробничого навчання складати декілька програм виробничої практики – стільки, скільки є різних підприємств, на яких будуть працювати учні?

відповідає старший викладач кафедри МПН і НТВ Шевчук Світлана Степанівна

Фото Світлани Степанівни Шевчук Ви­роб­ни­ча прак­ти­ка уч­нів ПТНЗ є зак­люч­ним пе­рі­о­дом їх про­фе­сій­но-прак­тич­ної під­го­тов­ки і здійс­ню­єть­ся від­по­від­но до ос­нов­них нор­ма­тив­но-пра­во­вих до­ку­мен­тів, що рег­ла­мен­ту­ють про­фе­сій­ну ос­ві­ту в Ук­ра­ї­ні, а са­ме:

Від­по­від­но до По­ло­жен­ня про ор­га­ні­за­цію нав­чаль­но-ви­роб­ни­чо­го про­це­су у про­фе­сій­но-тех­ніч­них нав­чаль­них зак­ла­дах та По­ряд­ку на­дан­ня ро­бо­чих місць для про­ход­жен­ня уч­ня­ми про­фе­сій­но-тех­ніч­них нав­чаль­них зак­ла­дів ви­роб­ни­чо­го нав­чан­ня і ви­роб­ни­чої прак­ти­ки до до­ку­мен­тів, що рег­ла­мен­ту­ють ви­роб­ни­чу прак­ти­ку уч­нів ПТНЗ, на­ле­жать:

Те­ма­тич­ний план і прог­ра­ма прак­ти­ки (або де­таль­на прог­ра­ма пе­ред­ви­пуск­ної прак­ти­ки) роз­роб­ля­єть­ся майст­ром ви­роб­ни­чо­го нав­чан­ня під ке­рів­ницт­вом стар­шо­го майст­ра ПТНЗ для конк­рет­ної про­фе­сії (спе­ці­аль­нос­ті), роз­г­ля­да­єть­ся на за­сі­дан­ні ме­то­дич­ної ко­мі­сії, зат­верд­жу­єть­ся зас­туп­ни­ком ди­рек­то­ра ПТНЗ з нав­чаль­но-ви­роб­ни­чої ро­бо­ти.

При пе­ре­бу­ван­ні під час прак­ти­ки уч­нів конк­рет­ної нав­чаль­ної гру­пи на різ­них нав­чаль­но-ви­роб­ни­чих ді­лян­ках або ро­бо­чих міс­цях, майс­тер ви­роб­ни­чо­го нав­чан­ня скла­дає гра­фік пе­ре­мі­щен­ня уч­нів по ро­бо­чих міс­цях та гра­фік від­ві­ду­ван­ня ро­бо­чих місць уч­нів, у яко­му вка­зу­єть­ся да­та, час, конк­рет­не ро­бо­че міс­це (із вка­зан­ням підп­ри­ємст­ва або зак­ла­ду сфе­ри пос­луг), ме­та від­ві­ду­ван­ня.

От­же, при про­ход­жен­ні ви­роб­ни­чої прак­ти­ки уч­ня­ми ПТНЗ од­ні­єї нав­чаль­ної гру­пи, які опа­но­ву­ють од­ну ро­біт­ни­чу про­фе­сію (спе­ці­аль­ність), майст­ром ви­роб­ни­чо­го нав­чан­ня скла­да­єть­ся єди­на прог­ра­ма ви­роб­ни­чої прак­ти­ки, єди­ний гра­фік пе­ре­мі­щен­ня уч­нів по ро­бо­чих міс­цях та єди­ний гра­фік від­ві­ду­ван­ня майст­ром ви­роб­ни­чо­го нав­чан­ня ро­бо­чих місць уч­нів.

30.10.2012 15:06

Чи може педагогічний працівник професійно-технічного навчального закладу відмовитися від проходження чергової атестації?

відповідає старший викладач кафедри МПН і НТВ Шевчук Світлана Степанівна

Фото Світлани Степанівни Шевчук Обов'яз­ко­вість атес­та­ції пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків про­фе­сій­ної школи пе­ред­ба­че­на пунк­том 4 стат­ті 54 За­ко­ну Ук­ра­ї­ни Про ос­ві­ту, стат­тею 45 За­ко­ну Ук­ра­ї­ни Про про­фе­сій­но-тех­ніч­ну ос­ві­ту, стат­тею 48 За­ко­ну Ук­ра­ї­ни Про ви­щу ос­ві­ту (для пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дів І-ІІ рів­нів ак­ре­ди­та­ції).

Від­по­від­но до Ти­по­во­го по­ло­жен­ня про атес­та­цію пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків (на­каз Мі­ніс­терст­ва ос­ві­ти і на­у­ки Ук­ра­ї­ни від 06.10.2010р. №930 із змі­на­ми і до­пов­нен­ня­ми, вне­се­ни­ми на­ка­зом Мі­ніс­терст­ва ос­ві­ти і на­у­ки Ук­ра­ї­ни від 20.12.2011р. №1473), пе­да­го­гіч­ний пра­ців­ник може від­мо­ви­ти­ся від про­ход­жен­ня чер­го­вої атес­та­ції, звер­нув­шись з від­по­від­ною за­я­вою до 10 жовт­ня по­точ­но­го ро­ку до атес­та­цій­ної ко­мі­сії при нав­чаль­но­му зак­ла­ді.

У та­ко­му ви­пад­ку йо­му вста­нов­лю­єть­ся ка­те­го­рія на сту­пінь ниж­че від ті­єї, яку він мав за нас­лід­ка­ми по­пе­ред­ньої атес­та­ції. Пра­ців­ни­кам, для яких не пе­ред­ба­че­ні ква­лі­фі­ка­цій­ні ка­те­го­рії, оп­ла­та пра­ці виз­на­ча­єть­ся за ниж­чим ок­ла­дом. Для пра­ців­ни­ків з пе­да­го­гіч­ни­ми зван­ня­ми при­пи­ня­єть­ся чин­ність від­по­від­но­го пе­да­го­гіч­но­го зван­ня.

Але від­мо­ва від чер­го­вої атес­та­ції по­вин­на бу­ти мо­ти­во­ва­на і не по­вин­на но­си­ти сис­те­ма­тич­но­го ха­рак­те­ру.

09.10.2012 15:07

 
 

© Ка­фед­ра ме­то­ди­ки про­фе­сій­но­го навчання і но­віт­ніх тех­но­ло­гій ви­роб­ниц­т­ва Ін­с­ти­ту­ту піс­ля­дип­лом­ної ос­ві­ти ін­же­нер­но-пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків Уні­вер­си­те­ту ме­нед­ж­мен­ту ос­ві­ти На­ці­о­наль­ної ака­де­мії пе­да­го­гіч­них на­ук Ук­ра­ї­ни, 2012-2014

 
 

HTML-код цієї Веб-сторінки є валідним на рівні HTML 4.01 CSS-код цієї Веб-сторінки є валідним на рівні CSS-3